Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie 160/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558018
  Zarządzenie 160/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Zarzdzenie 160/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 27 sierpnia 2015r .

 

w sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnoci przesyu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddzia w Olsztynie

 

Na podstawie przepisu art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j.Dz.U z 2013 roku poz.594 z pón.zmianami), art. 305  1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. Z 2014 roku poz.121 z pón. zmianami) oraz § 10 pkt 2) zacznik do uchway Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony , stanowicych zarzdza si co nastpuje:

 

§ 1.

  1. Postanawia si obciy suebnoci przesyu na rzecz Energa-Operator S.A. Oddzia w Olsztynie nieruchomoci gruntowe stanowic wasno Gminy Miasta Braniewa pooon w obrbie nr 5, oznaczon jako dziaki nr 200/12, 200/17, 200/37 dla której prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00007287/4 oraz jako dziaka nr 200/38 dla której prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00018783/1 w miejscu zaznaczonym lini koloru czerwonego na mapie stanowicej zacznik do niniejszego zarzdzenia
  2. Jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Miasta Braniewa z tytuu ustanowienia suebnoci przesyu ustalone przez rzeczoznawc majtkowego wynosi 596 z netto.
  3. Szczegóowe warunki ustanowienia suebnoci zostan okrelone w protokole z rokowa.

§ 2.

Wykonanie zarzdzenia nastpi przez zoenie owiadczenia w formie aktu notarialnego

§ 3.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1Załącznik do zarządzenia Burmistrza Nr 160-2015.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-31

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie 160/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
31.08.2015, 12:29 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.