Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539218
  ZARZĄDZENIE Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu

ZARZDZENIE   Nr  173/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 16 wrzenia  2015 roku

 

w sprawie:ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do  oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze przetargu.

 

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pn. zm.) oraz art.11  ust.1 i art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 782) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz.677) zarzdza si co nastpuje:

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci gruntowych niezabudowanych, pooonych w Braniewie, przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze przetargu:

Pooenie ul.

Nr 

KW

 

Nr

dziaki

Obrb  nr

Pow. dziaki (m2)

Warto gruntu

netto  (z)

Opata roczna

netto  (z)

I opata za dziak

netto  (z)

Przeznaczenie

700 Lecia

 

EL1B/00015921/0

418/2

obrb

nr 6

1732

333.340,00

3.333,40 +

VAT

50.001,00

 Nieruchomo gruntowa pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn  w drodze  przetargu.

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  29.10.2015r.

 

2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-17

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk17.09.2015, 11:38 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.