Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 109/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539308
  ZARZĄDZENIE NR 109/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE  NR 109/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia  4 wrzenia 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje :

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie                                                                     

Lp

Ulica,nr budynku

Nr k.w.

Nr obr

Nr  ewid.

dziaki

Udzia

w

dziace   pow.

[m2]

Opata

roczna za

dziak

[z]

/1%/

I opata za

dziak

[z] 

 /15%/

Cena

lokalu

[z]

Wysoko Bonifikaty

od ceny lokalu

  (%)

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

1

9 Maja 70/6

 

 

EL1B/00028449/1

2

101/23

3/100

1488

 

34,82+

VAT

522,30+

VAT

62.518,00

85%

37,58

2

Mielczarskiego 20-22/7

 

 

EL1B/00014377/4

6

87/15

1/7

568

67,22+ VAT

1.008,30+ VAT

 

106.378,00

69.146,00

nakady najemcy

  85%

57,88

 

1.     Sprzeda  lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku  wielomieszkaniowym.

2.     Osobom , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  17.10.2014r.

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-09-05

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 109/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk05.09.2014, 13:01 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.