Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie 47/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 kwietnia 2014 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539391
  Zarządzenie 47/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 kwietnia 2014 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarzdzenie 47/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 03 kwietnia 2014.

 

w sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnoci przesyu na rzecz Netia Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie

 

Na podstawie przepisu art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j.Dz.U z 2013r poz.594 ze zmianami ), art. 305  1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny ( t.j.Dz.U. Z 2014r poz.121 ) oraz 10 pkt 2) zacznik do uchway Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony ( Dz.Urz. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40, poz.677 z 2011 r. ), zarzdza si co nastpuje:

 

1.

1. Postanawia si obciy suebnoci przesyu na rzecz Netia Spka Akcyjna z Siedzib w Warszawie nieruchomoci gruntowe stanowice wasno Gminy Miasta Braniewa pooone w obrbie nr 12, oznaczon jako dziaka nr 8/161, dla ktrej prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00025642/3 oraz jako dziaka nr 116 dla ktrej prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00016337/6 w miejscach zaznaczonych lini koloru pomaraczowego na mapie stanowicej zacznik do niniejszego zarzdzenia

2. Jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Miasta Braniewa z tytuu ustanowienia suebnoci przesyu ustalone przez rzeczoznawc majtkowego wynosi 2.303 z netto.

3. Szczegowe warunki ustanowienia suebnoci zostan okrelone w protokole z rokowa.

 

2.

Wykonanie zarzdzenia nastpi w formie aktu notarialnego

3.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie 47/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 kwietnia 2014 w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewo służebnością przesyłu na rzecz Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:47 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.