Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539389
  Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZARZDZENIE NR 48/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 8 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday  w drodze przetargu.

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pn. zm.) oraz art.11  ust.1 i art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz.677) zarzdza si co nastpuje:

 

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci gruntowych niezabudowanych, pooonych w Braniewie przy ul.9 Maja w obrbie nr 2 , przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu:

Nr  KW

Nr dziaki

 

Pow. dziaki (m2)

 Cena gruntu

netto  (z)

Przeznaczenie

EL1B/00018538/9

 

97/7

97/10

788

udz. 1/8 z 2352

42.300,00

12.275,00

Dziaka pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn  w drodze przetargu,

udzia 1/8 w drodze

EL1B/00018538/9

97/8

97/10

794

udz. 1/8 z 2352

42.622,00

12.275,00

          -       ''          -

EL1B/00018538/9

97/9

97/10

793

udz. 1/8 z 2352

42.568,00

12.275,00

          -        ''          -

EL1B/00018538/9

97/11

97/10

1143

udz. 1/8 z 2352

61.356,00

12.275,00

          -       ''         -

EL1B/00018538/9

97/13

97/10

1158

udz. 1/8 z 2352

62.161,00

12.275,00

           -       ''       -

EL1B/00018538/9

97/15

97/10

 1156

udz. 1/8 z 2352

62.054,00

12.275,00

           -        ''        -

EL1B/00018538/9

97/17

97/10

1112

udz. 1/8 z 2352

61.893,00

12.275,00

            -       ''        -

EL1B/00018538/9

97/19

97/10

 2352 

udz. 1/8 z 2352

59.692,00

12.275,00

            -        ''        -

 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 04.06.2014r.

 

2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-04-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:49 CEST
17.04.2014, 23:49 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.