Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486269
  Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE  NR 88/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia 8 lipca 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje :

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie                                                                     

Lp

Ulica,nr budynku

Nr k.w.

Nr obr

Nr  ewid.

dziaki

Udzia

w

dziace   pow.

[m2]

Opata

roczna za

dziak

[z]

/1%/

I opata za

dziak

[z] 

 /15%/

Cena

lokalu

[z]

Wysoko Bonifikaty

od ceny lokalu

  (%)

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

1

Kociuszki  97/1

 

 

EL1B/00012587/5

3

136/20

1/9

219

 

22,48+

VAT

337,20+

VAT

57.752,00

85%

33,23

2

700 Lecia  12/2

 

 

EL1B/00015923/4

6

348/3

7/100

796

 47,62+ VAT

714,30+ VAT

 

129.238,00

  85%

71,90

 

3

9 Maja  15/7

EL1B/00015903/8

4

92

20/100

727

115,58+

VAT

1.733,7+

VAT

99.942,00

  85%

61,90

1.     Sprzeda  lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku  wielomieszkaniowym.

2.     Osobom , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  21.08.2014r

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-07-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
25.08.2014, 14:05 CESTpoprawinie błędu pisarskiego
17.07.2014, 10:42 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.