Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 70/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 48/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sp Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503407
  ZARZĄDZENIE NR 70/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 48/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sp

 

 

                                                 

ZARZDZENIE NR 70/2014
Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 3 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie: zmiany w Zarzdzeniu Burmistrza Miasta  Braniewa  Nr  48/2014  z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  gruntowych przeznaczonych do  sprzeday   w drodze przetargu .

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pn. zm.) oraz art.11  ust.1 i art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz.677) zarzdza si co nastpuje:

 

1.

                                                                 

W  zarzdzeniu Burmistrza Miasta Braniewa  Nr  48/2014 z dnia  8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  gruntowych przeznaczonych do  sprzeday   w drodze przetargu

 w   1 , w tabeli  stanowicej wykaz nieruchomoci gruntowych niezabudowanych , pooonych w Braniewie  przy ul. 9 Maja  w obrbie nr 2 ,  przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu ,  w wierszu  sidmym  w rubryce  "Pow. dziaki  (m2)"  zwrot   ''1112" zstpuje si zwrotem  "1153" .

 

 2.

 

Pozostae postanowienia zarzdzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia  8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  gruntowych przeznaczonych do  sprzeday   w drodze przetargu  pozostaj bez zmian .

 

3.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-06-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 70/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Braniewa Nr 48/2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sp”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.06.2014, 23:37 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.