Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 130/2015 z 27 lipca 2015r w sprawie zmiany nieruchomości Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539196
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 130/2015 z 27 lipca 2015r w sprawie zmiany nieruchomości

Zarzdzenie 130/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 27 lipca 2015r

w sprawie zamiany  nieruchomoci

 

            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t. j.Dz.U. z 2013r poz.594 z pón.zmianami) i art.15 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U.z 2015r poz.782  oraz § 4 ust.4 zacznika do uchway Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01.02.2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony postanawiam:

 §1.

1. dokona zamiany prawa wasnoci nieruchomoci stanowicej lokal mieszkalny nr 6 znajdujcy si w budynku pooonym w Braniewie przy ul. 9 Maja 80 wraz z udziaem 4/100 w uytkowaniu wieczystym dziaki nr 116/6, obrb nr 2, o powierzchni 0,2348 ha dla której prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00015884/8 , którego wacicielem jest Gmina Miasta Braniewa o  wartoci 78.206 z( sownie: siedemdziesit osiem tysicy dwiecie sze zotych) jako przedmiotu prawa wasnoci
na
prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci , dziaki nr 199/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dr- droga, pooonej w Braniewie w obrbie nr 5 o powierzchni 0,1680 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym,  dla której prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00014177/2 o  wartoci 89.867 z ( sownie: osiemdziesit dziewi tysicy osiemset szedziesit siedem zotych ) , której uytkownikiem wieczystym jest >>EMPEGIEKA<< spóka z ograniczon odpowiedzialnoci.

2. Zamiana nastpuje z dopat, przez Gmin Miasta Braniewo na rzecz >>EMPEGIEKA<< spóka z ograniczon odpowiedzialnoci kwoty 17.040 z wynikajcej z rónicy zamienianych nieruchomoci.

 §2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia .

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-27

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 130/2015 z 27 lipca 2015r w sprawie zmiany nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
28.07.2015, 08:27 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.