Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558064
  Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu

ZARZDZENIE  NR 136/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 31 lipca   2015 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ) oraz  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze  przetargu pooonych w Braniewie                                                                   

Ulica, nr budynku

Nr

k.w.

Nr obr

Nr  ewid.

dziaki

Udzia

w dziace   pow. [m2]

Opata roczna za dziak

[z]  /1%/

I opata za

dziak

[z]   /15%/

Cena

lokalu

[z]

Pow.

uytk.

Lokalu [m 2 ]

Kocielna 2A/1

 

 

 

EL1B/00013811/2

8

170/4

1/8

154

 28,10

+ VAT

421,50

+ VAT

 

17.737,00

15,39

 

1.    Sprzeda dotyczy lokalu  mieszkalnego  pooonego w  budynku  wielomieszkaniowym.

2.    Osoby, ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 14.09.2015r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-07-31

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk31.07.2015, 13:59 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.