Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535105
  Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu

 

 

ZARZDZENIE NR 125/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 7 padziernika 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

 

         Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze  przetargu pooonych w Braniewie                                                                   

Ulica,nr budynku

Nr k.w.

Nr obr

Nr  ewid.

dziaki

Udzia

w

dziace   pow.[m2]

Opata

roczna za

dziak

[z] /1%/

I opata za

dziak

[z]   /15%/

Cena

lokalu

[z]

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

Plac Grunwaldu  4/2

 

 

 

EL1B/00018798/9

4

243/2

15/100

1124

 114,30

+ VAT

1.714,50

+ VAT

 

189.000,00

76,32

 

1.     Sprzeda  lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku  wielomieszkaniowym.

    2.  Osobom , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce                                             nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w             terminie do dnia 19.11.2014r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-10-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 125/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.10.2014, 10:34 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.