Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 170/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535235
  ZARZĄDZENIE NR 170/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE  NR  170/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia  10 wrzenia  2015 roku

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z póniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z § 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Województwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

§1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie

Lp

Ulica,nr budynku

Nr k.w.

Nr  ewid.

dziaki

Nr obr.

Udzia

w

dziace   pow[m2]

Opata

roczna za

dziak [z] [1%]

I opata za

dziak[z] /15%/

Cena

lokalu

[z]

Wysoko Bonifikaty

od ceny lokalu [%]

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

1

Wiejska 5B/2

EL1B/00012944/6

107/12

4

1/45

530

10,18+

VAT

152,70+

VAT

83.052,00

85%

45,89

 

2

Zielona  10/4

EL1B/00011145/8

6/3

7

1/12

367

25,22+ VAT

378,30+ VAT

123.417,00

85%

74,30

3

Kociuszki 27/7

EL1B/00007274/0

77/2

3

1/48

755

13,90+

VAT

208,50+

VAT

90.046,00

95%

48,74

4

Kociuszki 27/8

EL1B/00007274/0

77/2

3

1/48

755

13,90+

VAT

208,50+

VAT

70.215,00

95%

36,91

  1. Sprzeda lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku 
  2. Osobom, którym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisów winny zoy wniosek w terminie do dnia  23.10.2015r.

§2.

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 170/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.09.2015, 13:28 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.