Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539364
  Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

 

ZARZDZENIE  NR 114/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 11 wrzenia 2014 roku

 

 

w sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do  sprzeday w drodze bezprzetargowej

 

 Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11  ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2, art 37 ust.2 pkt 6   ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pniejszymi zmianami)  oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdza si co  nastpuje:

 

  1 .

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci  gruntowych zabudowanych,  przeznaczonych do sprzeday  w drodze bezprzetargowej :

 

Pooenie dziaki

Nr  KW

 

Nr dziaki

obr. nr

Pow. dziaki (m2)

 Cena gruntu

  (z)

Cena  budynku

 (z)

Przeznaczenie

ul. Morska

EL1B/00018796/5

 

113/18

 

4

49

 

3.138,00

 

3.698,00

budynek gospodarczy

Dziaka zabudowana budynkiem gospodarczym na zagospodarowanie przylegej nieruchomoci zabudowa  mieszkaniowa w drodze bezprzetargowej 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 27.10.2014r.

 

 

  2.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-09-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 114/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.09.2014, 12:03 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.