Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie 197/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21 październik 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze zamiany Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503426
  Zarządzenie 197/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21 październik 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze zamiany

Zarzdzenie 197/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21 padziernik 2015r

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, przekazania w uytkowanie wieczyste w drodze zamiany

 

            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2015r poz.1515) i art.15 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U.z 2015r poz.782)  oraz 4 ust.4 zacznika do uchway Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01.02.2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony postanawiam:

1.

1. dokona zamiany nieruchomoci ktrej wacicielem jest Gmina Miasta Braniewa stanowicej lokal mieszkalny nr 6 znajdujcy si w budynku pooonym  w Braniewie przy ul. 9 Maja 80 wraz z udziaem 4/100 w uytkowaniu wieczystym dziaki nr 116/6, obrb nr 2,  o powierzchni 0,2348 ha dla ktrej prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00015884/8 , o  wartoci 78.206 z ( sownie: siedemdziesit osiem tysicy dwiecie sze zotych)

na

prawo uytkowania wieczystego nieruchomoci , dziaki nr 199/3, oznaczonej w ewidencji gruntw jako dr- droga, pooonej w Braniewie w obrbie nr 5 o powierzchni 0,1680 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym,  dla ktrej prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00014177/2 o  wartoci 89.867 z ( sownie: osiemdziesit dziewi tysicy osiemset szedziesit siedem zotych ) , ktrej uytkownikiem wieczystym jest >>EMPEGIEKA<< spka z ograniczon odpowiedzialnoci.

2. Zamiana nastpuje z dopat, przez Gmin Miasta Braniewo na rzecz >>EMPEGIEKA<< spka z ograniczon odpowiedzialnoci kwoty 11.661 z wynikajcej z rnicy zamienianych nieruchomoci.

3. Osoby, ktrym przysuguje pierwszestwo w nabyciu nieruchomoci na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomociami winny zoy wniosek w terminie do dnia 03.12.2015r.

3.

Traci moc zarzdzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 lipca 2015r Nr 130/2015 oraz z dnia 22 wrzenia 2015 r Nr 179/2015

 

2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia .

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-10-22

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie 197/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21 październik 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze zamiany”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk22.10.2015, 13:16 CESTumieszczenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.