Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprze Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558138
  Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprze

ZARZDZENIE  NR 86/2014

 Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia  3 lipca  2014 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie  ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej przetargu.

 

Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami) oraz art. 11  ust.1 i art. 35 , art 37 ust.2 pkt.1 i 9 w zwizku z art. 34 ust. 6  ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pniejszymi zmianami)   1 chway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XLI/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (Dz.Urz. z 2005r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 23 poz. 333 ze zmianami) i uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdza si co  nastpuje:

                 

  1.

 

W  wykazie Zarzdzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej przetargu , skrela si w caoci wiersz trzeci tego wykazu.

 

  2.

 

Pozostae postanowienia Zarzdzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej  pozostaj bez zmian.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-07-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprze”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.07.2014, 10:29 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.