Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 64/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558141
  ZARZĄDZENIE NR 64/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

ZARZDZENIE  NR   64/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia 10 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday  w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday  w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie                                   

Ulica,nr budynku

Nr

k.w

Nr ewid.

dziaki

Nr obr.

Udzia

w dziace   pow (m2)

Cena

udziau w dziace  (z)

Cena

lokalu

(z)

Wysoko bonifikaty od ceny lokalu(%)

Pow.   uytkowa

lokalu, pow. pom. przynalene (m2 )

Krasickiego 17/6

 

EL1B/00018790/9

74/1

6

13/100

781

11.600,00

56.972,00

85%

44,76

piwnica

4,59

 

1.        Sprzeda  lokali  mieszkalnych  pooonych w  budynku  wielomieszkaniowym.

2.        Osobom, ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  26.05.2015r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podjcia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-13

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 64/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.04.2015, 14:50 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.