Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560466
  ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE NR 30/2014
Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 06 marca 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do  oddania  w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 

 Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11  ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2, art 37 ust.2 pkt 6   ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pniejszymi zmianami)  oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdza si co  nastpuje:

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci  gruntowych niezabudowanych,  przeznaczonych do oddania w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej :

 

Pooenie dziaki

Nr  KW

 

Nr dziaki

obr. nr

Pow. dziaki (m2)

 Cena gruntu

netto  (z)

I opata za dziak (15%)

netto

Opata roczna za dziak  (1%) netto

Przeznaczenie

 ul.Piaskowa

EL1B/000

21048/1

 

34/26

10

648

 

64.800,00

 

9.720,00

+ VAT

648,00

+  VAT

Dziaka na zagospodarowanie przylegej nieruchomoci zabudowa  mieszkaniowa w drodze bezprzetargowej 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  22.04.2014r.

 

2.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:09 CEST
17.04.2014, 23:08 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.