Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535093
  ZARZĄDZENIE Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.

 

 

ZARZDZENIE Nr 115 / 2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 czerwca 2015 r.


w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z pn. zm,) w zwizku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 z pn. zm.) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdzam co nastpuje:


1.


Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu, stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.


2.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.Zacznik

do Zarzdzenia Nr 115 / 2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 czerwca 2015 r.WYKAZ

gruntw przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetarguPooenie


Nr

dziaki


Nr

obrbu

Powierzchnia dziaki

do dzierawy

(m2)

Czynsz

dzierawny

(z)

rocznie


Numer ksigi wieczystej


Okres dzierawyPrzeznaczenie

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

85

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

75

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

70

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

43

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

101

15,88

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

49

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

50

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

56,5

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

19

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

16

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Wileska

cz. dz.

106/40

6

50

15

EL1B/00014289/0

3 lata

ogrdek

ul. Kwiatowa

cz. dz.

177

5

245

38,61

EL1B/00020490/5

3 lata

ogrdek

Terminy wnoszenia opat: czynsz dzierawny patny rocznie w terminie 31 marca kadego roku, w roku biecym – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierawy;

VAT – zgodnie z obowizujcymi przepisami;

Zasady aktualizacji czynszu - wg stawki powikszonej o stawk procentow, o ktr podniesiono stawk minimalna czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych, z okrelonym przeznaczeniem. 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Grzegorz Knopdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk19.06.2015, 13:32 CESTuaktualnienienie informacji
Anna Kroczyk19.06.2015, 13:12 CESTdodanie załącznika
Anna Kroczyk19.06.2015, 09:44 CESTumieszczenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.