Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu. Dzi jest 06.06.2023

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6271905
  Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

ZARZDZENIE NR 68/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 28 maja 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr  102 poz. 651 z pniejszymi zmianami) oraz  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje :

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze  przetargu pooonych w Braniewie                                                                   

Ulica,nr budynku

Nr k.w.

Nr obr

Nr  ewid.

dziaki

Udzia

w

dziace   pow.

[m2]

Opata

roczna za

dziak

[z]

/1%/

I opata za

dziak

[z]   /15%/

Cena

lokalu

[z]

 Wysoko Bonifikaty

od ceny lokalu

  (%)

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

Morska 24/2

 

 

 

EL1B/00015918/6

4

181/9

427/1000

377

 132,18

+ VAT

1.982,70

+ VAT

 

122.882,00

  85%

80,98

 

1.     Sprzeda  lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku  wielomieszkaniowym.

2.     Osobom , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 10.07.2014r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.05.2014, 13:40 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.