Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 167/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 września 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Dzi jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6442005
  ZARZĄDZENIE NR 167/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 września 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZDZENIE  NR  167/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 07 wrzenia 2015 roku

 

w  sprawie nie wykonania  prawa pierwokupu nieruchomoci

      Na podstawie przepisu art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz 594 z póniejszymi zmianami ) oraz art. 110 ust.2 i art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 782)  zarzdza si  co nastpuje:

 §1

Gmina Miasta Braniewa nie wykona prawa pierwokupu prawa uytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomoci gruntowej pooonej w Braniewie przy ul. 9 Maja oznaczonej numerem ewidencyjnym  77/3 o powierzchni 0,0358ha w obrbie 2 , dla której Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst oznaczon numerem EL1B/00033879/2, w odniesieniu do której zostaa sporzdzona warunkowa umowa sprzeday prawa uytkowania wieczystego gruntu z dnia 28-08-2015r. w Kancelarii Notarialnej w Braniewie pod numerem Repertorium  A  2840/2015 .                                            

§2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 167/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 07 września 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
10.09.2015, 08:42 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.