Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 marca 2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558098
  ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 marca 2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE  NR 32/2014

 Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 06 marca 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami) oraz art. 11  ust.1 i art. 35 , art 37 ust.2 pkt.1 i 9 w zwizku z art. 34 ust. 6  ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pniejszymi zmianami)   1 chway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XLI/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (Dz.Urz. z 2005r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 23 poz. 333 ze zmianami) i uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdza si co  nastpuje:

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie,

 

Ulica,nr

budynku ,

lokalu

Nr

K.W

Nr ewid.

dziaki

Obr. nr

 

Pow.

dziaki (m2) udzia -lokalu

Warto udziau w dziace

Opata roczna  za

dziak

(z) /1%/

I opata za dziak

(z)  /15%/

Cena lokalu,

udziau w pom po adoptacji

(z)

 

Pow. uytkowa  

lokalu

(m 2  )

Wysoko bonifikaty

Charakter lokalu

Armii Krajowej 11/11

EL1B/00017925/2           

238

 

3

 

442

101/1000

3.568,00

35,68+

VAT

535,20+

VAT

93.683,00

 

64,35

piwnica 3,55

85%

Lokal mieszkalny

 

Armii Krajowej 11

EL1B/000157925/2

238

 

3

442

8/1000

w dziace  pom. po adaptacji

 

283,00

2,83

42,45

5.653,00

nakady najemcy

3.225,00

9,62

    -

Sprzeda udziau   58/100 w pom. po adaptaocja

 

1.     Sprzeda  lokali  mieszkalnych ze sprzeda udziau w pomieszczeniu po adaptacji pooonych w   budynku  wielomieszkaniowym.

2.     Osobom , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 22.04.2014r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-07

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 marca 2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:13 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.