Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539256
  Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE NR 84/2014
Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 3 lipca 2014 roku

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday, w drodze bezprzetargowej.

 

          Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami)  oraz art. 11  ust.1 i art.  35, art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 6  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 659 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkal nych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co nastpuje:

       

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci lokalowych, przeznaczonych do sprzeday  w drodze bezprzetargowej, pooonych  w Braniewie przy ul. Kociuszki  nr 100G w  obrbie nr 9,

Ulica,nr

budynku 

Nr

K.W

Nr ewid.

dziaki

Pow.

dziaki 

udziau

(m 2 )

Warto

udziau w dziace

(z) netto

Cena lokalu

(z)

netto

Pow. uytkowa  

lokalu

(m 2  )

Charakter zabudowy

Kociuszki 100G/2

 

 

 

 

 

 

 

EL1B/00027995/6

 

 

29/31

 

 

425

50/100 – udz.

 

10.200,00

 

 

165.200,00

354,52

Lokal uytkowy  sprzeda w drodze

bezprzetargowej  dla najemcy  , sprzeda

udziau w drodze wewntrznej

 

 

 

EL1B/00032455/7

 

29/18

666

1/8 – udz. w  dr.

4.000

 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 18.08.2014r.


2

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-07-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.07.2014, 10:26 CEST
17.07.2014, 10:20 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.