Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505133
  ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych

 

ZARZDZENIE NR 62/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 8 kwietnia 2015 rokuw sprawie: zmiany Zarzdzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .


Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11 ust.1 i art. 35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza si co nastpuje :


1.

W wykazie do Zarzdzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej , wiersz pierwszy kolumna dziesi zwrot "70,94" zstpuje si zwrotem "64,74" .


2.


Pozostae postanowienia Zarzdzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej pozostaj bez zmian .


3.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowizujc od dnia 17 lutego 2015r.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-09

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk09.04.2015, 12:30 CEST
Anna Kroczyk09.04.2015, 12:30 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.