Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 marca 2015r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Dzi jest 02.03.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6442014
  Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 marca 2015r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej

 

O G O S Z E N I E Nr 1 / 2015

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 marca 2015 r.


Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)


Burmistrz Miasta Braniewa ogasza


przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci gruntowej


 1. Opis nieruchomoci:

  Cz nieruchomoci gruntowej pooonej w Braniewie przy ul. Wileskiej oznaczonej w ewidencji gruntw jako cz dziaki nr 106/23 w obrbie 6, dla ktrej Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst nr EL1B/00005501/7, o powierzchni 18 m2 przeznaczonej pod gara typu blaszak.

 2. Termin i miejsce przetargu:

  Przetarg odbdzie si w dniu 3 kwietnia 2015 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta w Braniewie przy ul. Kociuszki 111 (pokj nr 25).

 3. Cena wywoawcza nieruchomoci (roczny czynsz dzierawny):

  137,34 z netto (sownie: sto trzydzieci siedem zotych 34/100).

  Wysoko rocznej stawki czynszu dzierawnego w okresie zawarcia przedmiotowej umowy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu stosownie do liczby dni, w czasie ktrych dzierawca nie by w posiadaniu przedmiotu dzierawy. Do czynszu dzierawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokoci 23%, zgodnie z ustaw o podatku od towarw i usug.

  Czynsz dzierawny wraz z nalenym podatkiem VAT naley wpaci na rachunek bankowy Urzdu Miasta w Braniewie w Braniewsko-Pasckim Banku Spdzielczym Oddzia Braniewo nr 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090 w terminie czternastu dni od daty zawarcia umowy dzierawy. W pozostaych latach dzierawy czynsz roczny patny bdzie w terminie do 31 marca kadego roku.

 4. Warunki udziau w przetargu:

  W przetargu mog uczestniczy osoby, ktre :

  - wpac wadium w wysokoci podanej poniej,

  - zo owiadczenie, e znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomoci

  stanowicej przedmiot przetargu,

  - zo owiadczenie o zapoznaniu si z warunkami i przedmiotem przetargu.

 5. Termin, miejsce wpaty oraz wysoko wadium:

  Wadium w pienidzu - w wysokoci 15,00 z (sownie: pitnacie zotych) naley wpaci najpniej do dnia 30 marca 2015 r. na rachunek bankowy Urzdu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko-Pasckim Banku Spdzielczym Oddzia Braniewo nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za dat wniesienia wadium uwaa si dzie wpywu kwoty wadium na wskazany rachunek. Dowd wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedoeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet czynszu dzierawnego ustalonego w przetargu. nie podlega zwrotowi. Pozostaym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrcone, jednak nie pniej ni przed upywem trzech dni od dnia odwoania lub zamknicia przetargu, na konto przez nich wskazane.

 6. Wysoko postpienia:

  Organizator przetargu okrela wysoko postpienia w kwocie 10,00 z (sownie: dziesi zotych).

 7. Informacje dodatkowe:

  Umowa dzierawy zostanie zawarta na okres 5 lat. Dzierawca zobowizany bdzie, po wczeniejszym uzyskaniu wszelkich warunkw przewidzianych odrbnymi obowizujcymi przepisami, do postawienia na wasny koszt, garau typu blaszak, ktrego wygld i stan techniczny nie bdzie budzi zastrzee waciciela gruntu - w terminie 12 miesicy, liczc od dnia zawarcia umowy.

  Organizator przetargu zastrzega, i stawka czynszu dzierawnego moe ulec zmianie (powikszeniu) proporcjonalnie do wzrostu stawki minimalnej czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych, okrelonej zarzdzeniem Burmistrza Miasta Braniewa. Okrelona zmiana stawki czynszu dzierawnego spowoduje zmian wysokoci czynszu dzierawnego.

  Pozostae szczegowe warunki dzierawy zostan okrelone w umowie.

  Przedmiotowa nieruchomo nie jest obciona prawami na rzecz osb trzecich; w dziale III i IV ksigi wieczystej nie ma wpisw obciajcych nieruchomo podlegajc dzierawie. Nieruchomo nie jest przedmiotem adnych zobowiza.

Burmistrz Miasta Braniewa zastrzega sobie prawo odwoania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Szczegowe informacje mona uzyska w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzdu Miasta w Braniewie, pok. 18, tel. (55) 644 01 13.


Niniejsze ogoszenie podlega wywieszeniu od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r. na tablicy ogosze w siedzibie Urzdzie Miasta w Braniewie przy ul. Kociuszki 111 oraz zostao zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Braniewa pod adresem www.bip.braniewo.pl.


osoba wytwarzajca informacj publiczn: Grzegorz Knopdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-03-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 marca 2015r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk02.03.2015, 15:15 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.