Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 169/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503470
  ZARZĄDZENIE NR 169/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE  NR 169/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia 9 wrzenia  2015 roku

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z póniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z § 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Województwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

§1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie           

Lp

Ulica,nr budynku

Nr k.w.

Nr  ewid.

dziaki

Nr obr.

Udzia

w

dziace   pow[m2]

Opata

roczna za

dziak [z] [1%]

I opata za

dziak[z] /15%/

Cena

lokalu

[z]

Wysoko Bonifikaty

od ceny lokalu [%]

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

1

Pl.Grunwaldu 4/9

EL1B/00018798/9

243/2

4

12/100

1124

93,22+

VAT

1.398,30+

VAT

68.728,00

85%

50,29

piwnica

15,98

2

Konarskiego 12/4

EL1B/00011466/4

69/9

3

1/60

720

10,66+ VAT

159,90+ VAT

103.150,00

85%

56,06

3

Elblska  36A/7

EL1B/00014290/0

106/20

6

1/22

543

17,90+

VAT

268,50+

VAT

66.360,00

85%

49,42

4

Elblska  17/2

EL1B/00016329/7

163/2

6

19/100

158

24,72+

VAT

370,80+

VAT

76.595,00

85%

56,76 

  1. Sprzeda lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku 
  2. Osobom, którym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisów winny zoy wniosek w terminie do dnia  23.10.2015r.

 §2.

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 169/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.09.2015, 13:25 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.