Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 114/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560484
  ZARZĄDZENIE NR 114/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE  NR  114/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia  17 czerwca  2015 roku

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie                                             

Lp

Ulica,nr budynku

Nr

k.w

Nr  ewid.

dziaki

Nr obr.

Udzia

w

dziace   pow[m2]

Opata

roczna za

dziak [z] [1%]

I opata za

dziak

[z] /15%/

Cena

lokalu

[z]

Wysoko Bonifikaty

od ceny lokalu [%]

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

1

Plac Grunwaldu

15/11

 

EL1B/00015308/7

259/33

6

10/100

407

33,28+

VAT

499,20+

VAT

53.395,00

85%

40,43

 

2

9 Maja  68/2

EL1B/00028449/1

101/23

2

3/100

1488

27,35+

VAT

410,25+

VAT

66.179,00

85%

46,88

3

700 Lecia  5/8

EL1B/00015920/3

60/72

6

2/100

2421

54,05+

VAT

810,75+

VAT

56.013,00

85%

30,36

1.      Sprzeda  lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku  wielomieszkaniowym.

2.      Osobom, ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  03.08.2015r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podjcia.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-18

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 114/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk18.06.2015, 10:14 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.