Strona główna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Przedszkole Miejskie nr 2 > Statut Przedszkole Nr 2 Dziś jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558009
  ZamĂłwienia publiczne

  Statut Przedszkole Nr 2

Załącznik do Uchwały nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie
z dnia 24.08.2015r.

( tekst jednolity)

STATUT

Przedszkola Miejskiego nr 2

w Braniewie

 1. NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Przedszkole publiczne.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Braniewie, przy ul. Różanej 14.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Braniewa.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Olsztynie zwany dalej organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 5. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Różana 14
14-500 Braniewo
Tel. (055) 644 5444
NIP 582 -10 -20 -101

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
 2. Niniejszego statutu.
 1. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 2. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

§ 4

Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem przedszkola jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 3. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 4. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 5. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 6. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 8. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 9. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 10. Realizacja przez przedszkole obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 5 letniego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

§ 5

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 1. W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka zadaniem przedszkola jest:
 1. Systematycznie informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności.
 2. Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.
 3. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizowanie wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
 4. W ramach podtrzymywania u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zadaniem przedszkola jest w szczególności:
  1. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania przez dzieci rzeczywistości społeczno-kulturowej.
  2. Umożliwienie dzieciom poznania: zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, tradycji regionalnej, tradycji narodowej, dzieł kultury.
  3. Organizowanie nauki religii.

§ 6

Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 1. W przedszkolu powołuje się zespoły do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, działające zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Zadaniem zespołów wymienionych w ust.1 jest:
  1. Rozpoznawanie potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka,
  2. Określanie zakresu pomocy, której dziecko potrzebuje,
  3. Zaplanowanie form i sposobów udzielanego wsparcia.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną przedszkole organizuje na wniosek: rodziców, nauczyciela lub specjalisty, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, pomocy nauczyciela.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną przedszkole może organizować w formie:
  1. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  2. Zajęć psycho-edukacyjnych dla rodziców.
  3. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 5. Objecie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 6. Kwalifikacja na zajęcia specjalistyczne:
  1. O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi terapeutycznymi decyduje dyrektor przedszkola.
  2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 4 pkt 1 decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne.
 7. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 8. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 9. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

§ 7

Przedszkole umożliwia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

 1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek, które prowadzą grupę przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu. W przypadku grupy, której czas pracy wynika z realizacji podstawy programowej, opiekę powierza się jednej nauczycielce.
 2. Nauczyciel bierze całą odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku, z czym rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy.
 3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, dzieci korzystają z całego terenu i wszystkich urządzeń zgromadzonych w ogrodzie. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczycielka.
 4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki i woźnej oddziałowej.
 5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia dodatkowe. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczycielki prowadzącej oddział.
 6. Dyrektor przedszkola może wystąpić do Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

§ 8

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.00.
 3. Dzieci mogą być także odbierane przez inne osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), tylko za pisemnym upoważnieniem ich przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.
 4. Dziecko można odbierać w godzinach od 14:30 do 16:30 w przypadkach grup dzieci przebywających do 10 godzin dziennie.
 5. Dziecko nie będzie wydawane osobom wskazującym na spożycie alkoholu.
 1. ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor przedszkola, wicedyrektor przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców
 2. W przedszkolu może powstać rada przedszkola. Powstanie rady przedszkola organizuje dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców.

§ 10

Dyrektor:

 1. Dyrektor przedszkola kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
  1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a w szczególności.
   1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz stwarzania warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
   2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji.
   3. Realizowanie zadań określonych w odrębnych przepisach związanych z oceną pracy nauczycieli oraz awansem zawodowym.
   4. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola zgodnych z zapisem statutowym w § 23 i prowadzenie stosownej dokumentacji.
   5. Podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz o terminie zakończenia tych zajęć.
   6. Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy wychowanków przedszkola zgodnie z zapisem statutowym w § 24 i prowadzenie stosownej dokumentacji.
   7. Organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.
   8. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym.
   9. Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami przedszkola.
   10. Tworzenie rady przedszkola pierwszej kadencji.
   11. Powiadomienie dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko 5-letnie jest zameldowane, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
   12. Realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 2. Realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela.
 3. W zakresie spraw organizacyjnych dyrektor odpowiada za:
  1. Opracowanie, wspólnie z Radą Pedagogiczną, koncepcji rozwoju przedszkola oraz rocznych planów pracy.
  2. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej.
  3. Opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
  4. Ustalanie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej.
  5. Podejmowanie decyzji o do puszczeniu, na wniosek nauczycieli, programów wychowania przedszkolnego. Programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu stanowią „zestaw programów wychowania przedszkolnego”.
  6. Podejmowanie decyzji o zmniejszeniu liczby działających oddziałów w przypadkach zmniejszonej frekwencji dzieci.
  7. W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opracowanie- w uzgodnieniu z organem prowadzącym- przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania.
  8. Opracowanie planu finansowego przedszkola i przedstawienie go do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców.
  9. Realizowanie planu finansowego w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej.
 4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
  1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola.
  2. Organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny.
  3. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli.
  4. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkolnego.
 5. W zakresie spraw porządkowych, bhp i higieny pracy:
  1. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Organizowanie przeglądów technicznych obiektu przedszkolnego oraz prac konserwacyjno-remontowych.
  3. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości o jego czystość i estetykę.
 6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. W zakresie tym dyrektor w szczególności:
  1. Decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
  2. Decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.
  3. Występuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
  4. Występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
  5. Określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.
  6. Ustala regulamin pracy, premiowania pracowników administracji i obsługi.
  7. Ustala plan urlopów dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
  8. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 7. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 8. W wykonywaniu swych zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w szczególności:
  1. Przedstawia Radzie Pedagogicznej informację ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
  2. Udziela Radzie Rodziców informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.
 9. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk studenckich.
 10. Określa warunki, jakie należy spełnić, aby w przedszkolu mogli podjąć działalność wolontariusze, stowarzyszenia lub inne organizacja, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 11. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor przedszkola.
 12. Dyrektor odpowiedzialny jest za realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole.
 13. Dyrektor wykonuje inne zadania określone przepisami prawa.

Wicedyrektor:

 1. Jest bezpośrednim przełożonym, z uprawnienia dyrektora, dla nauczycieli.
 2. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad pracą nauczycieli.
 3. Podczas nieobecności w pracy dyrektora przedszkola przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
  1. Podejmuje decyzje w sprawach pilnych.
  2. Podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora.
  3. Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkolę oraz innymi instytucjami.
 4. Prowadzi obserwacje zajęć, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, wydaje zalecenia pokontrolne oraz egzekwuje ich wykonanie.
 5. Wnioskuje do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 6. Ma prawo – w przypadku naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika niebędącego nauczycielem – do wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły o ukaranie go.
 7. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
 8. Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola.
 9. Organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
 10. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
 11. Wykonuje inne prace związane z działalnością przedszkola zlecone przez dyrektora.

§ 11

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących opieki, wychowania i kształcenia w przedszkolu.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w szczególności należy:
  1. Opracowywanie statutu przedszkola, uchwalenie statutu i wprowadzanie do niego zmian.
  2. Opracowanie wspólnie z dyrektorem i zatwierdzenie koncepcji pracy przedszkola oraz rocznych planów pracy.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w przedszkolu.
  4. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenie dziecka z listy wychowanków.
  6. Zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych w przedszkolu.
  7. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
 2. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej w szczególności należy:
  1. Organizacja pracy przedszkola, w tym ramowego rozkładu dnia.
  2. Projekt planu finansowego przedszkola i dochodów własnych przedszkola.
  3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. Propozycje dyrektora dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.
 3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwał dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa, po zaciągnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:
  1. Dyrektora przedszkola.
  2. Rady Pedagogicznej - co najmniej 1/3 jej członków.
  3. Organu prowadzącego.
  4. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dziecka lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora. W tym przypadku organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 9. Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej, który musi być zgodny z postanowieniami statutu.

§ 12

Rada Rodziców

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. Reprezentowanie rodziców dzieci uczęszczających do danego oddziału oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie do dyrektora lub rady pedagogicznej w tym zakresie spraw.
  2. Działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.
  3. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.
  4. Występowanie z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
  5. Opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  6. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności oddziału i użytkowanie tych funduszy zgodnie z regulaminem.
  7. Uczestniczenie w codziennym życiu oddziału pomagając nauczycielkom w realizacji zadań statutowych przedszkola.
  8. Opiniowanie planu finansowego przedszkola.
  9. Opiniuje zamiar działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
  10. Zapewnianie rodzicom z oddziału rzeczywistego wpływu na działalność oddziału, w szczególności:
   1. Uzgadniania zadań i zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.
   2. Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć dzieci.
   3. Uzyskiwanie porad w sprawie wychowania.
   4. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału, w tym pracy nauczycieli i dyrektora.
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest zgodny z postanowieniami statutu. W regulaminie tym określa w szczególności:
  1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
  2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.
 7. W celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora przedszkola Rada Rodziców deleguje jednego do komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący.
 8. Dyrektor przedszkola powiadamia Radę Rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, rada w ciągu 14 dni od otrzymania pisma powinna przedstawić swoją opinię. Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania w ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 9. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, ustalając zasady i zakres współpracy.
 10. W przedszkolu może być powołana Rada Przedszkola zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

§ 13

Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Organy przedszkola współdziałające ze sobą zapewniają:
  1. Każdemu z nich możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i zawartych w Statucie Przedszkola.
  2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami poprzez formy wymienione w §13 ust. 4 i § 13 ust. 1 i ust. 2.
 2. Między dyrektorem przedszkola, rada pedagogiczną i rada rodziców obowiązują następujące zasady współdziałania:
  1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wspólnie organizują prace przedszkola (wycieczki, uroczystości, wzbogacanie w zabawki i pomoce dydaktyczne).
  2. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wspólnie informują o podjętych działaniach i decyzjach.
  3. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i opieki.
 3. Współdziałanie ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków pracy wychowanka oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 4. Przedszkole organizuje następujący formy współdziałania z rodzicami:
  1. Zebrania grupowe.
  2. Kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców, nauczycieli, specjalistów.
  3. Konsultacje specjalistów.
  4. Zajęcia otwarte dla rodziców.
  5. Uroczystości, imprezy integracyjne z udziałem rodziców i innych członków rodziny.
  6. Pogadanki, szkolenia, warsztaty dla rodziców.
  7. Kącik dla rodziców.
 5. Częstotliwość organizowania form, o których mowa w ust. 4 corocznie określa dyrektor w planie współpracy z rodzicami.
 6. Współdziałanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej z Rodzicami uwzględnia prawa i obowiązki rodziców wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, przepisów wykonawczych do ustawy oraz z Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców.
 7. Rodzice mają prawo:
  1. Do znajomości programów realizowanych w oddziale.
  2. Do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  3. Do pełnej znajomości i akceptacji tego, co się w przedszkolu jego dziecka dzieje.
  4. Do występowania do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  5. Domagania się od przedszkola, aby ich dzieci osiągnęły określoną wiedze duchową i kulturową.
  6. Żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych, oferowanych przez przedszkole.
  7. Do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” ich dzieci.
  8. Do wychowywania ich dzieci w duchu tolerancji, zrozumienia dla innych bez dyskryminacji wynikających z koloru skóry, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej.
 8. Rodzice mają obowiązek:
  1. Przekazywania informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i przedszkola) celów edukacyjnych.
  2. Świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką dziecko powinno zmierzać.
  3. Wychowywać swoje dziecko w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
  4. Osobiście włączyć się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotna część społeczności lokalnej.
  5. Poświecić swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich przedszkolu, aby wzmocnić ich wysiłki kierowane na osiągnięcie określonych celów edukacyjnych.
  6. Poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności ,,pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontaktach przedszkole-dom.

§ 14

Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

 1. Dyrektor a Rada Pedagogiczna:

Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinny dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

 1. Indywidualnych rozmów.
 2. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwołanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwołanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągi 14 miesiąca od daty złożenia wniosku.
 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
  1. W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  2. W zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
  3. W przypadku sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.
  4. Dyrektor, Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców:

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada rodziców powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

 1. Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami.
 2. Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora.
 3. Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.
 4. Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 7 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
 5. Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
 6. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców (rodzice) ma prawo złożyć odwołanie:
  1. W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  2. W zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego.
 1. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA PRZEDSZKOLA

§ 15

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi prowadzona jest przez nauczycieli w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do realizacji przez dyrektora, zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN odrębnymi przepisami ( Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17).

Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu program zaproponowany przez nauczyciela, który będzie uwzględniony w przedszkolnym zestawie programów wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym.

 1. Program wychowania przedszkolnego realizowane przez nauczycielki:
  1. Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  2. Zawiera:
   1. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania.
   2. Treści zgodne z treściami nauczania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
   3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków, w jakich program będzie realizowany.
   4. Opis założonych osiągnięć dziecka.
   5. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 2. Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
 3. Przedszkole realizuje dla dziecka 5 letniego obowiązek nauki języka obcego w ramach bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Przedszkole organizuje naukę religii dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 5. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe stosowne do możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców. Przy doborze zajęć dodatkowych uwzględniane są również możliwości przedszkola.
 6. Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu:
  1. Języki obce.
  2. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej o charakterze profilaktycznym i korektywnym.
  3. Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne).
  4. Religia.
  5. Zajęcia taneczne.
 7. Zajęcia dodatkowe są prowadzone przez specjalistów w danym zakresie i wykraczają poza bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizowane są na wniosek rodziców.
 8. Zajęcia dodatkowe organizowane są zgodnie z harmonogramem ustalanym przez dyrektora.
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w przedszkolu dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. Z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut.
  2. Z dziećmi w wieku 5-lat – około 30 minut.
 11. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
  1. Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).
  2. Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).
  3. Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
  4. Pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 12. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają przepisy szczegółowe.
 13. Do działalności statutowej przedszkole posiada:
  1. Osiem sal zajęć, odpowiednio wyposażonych w meble, zabawki i nowoczesne pomoce oraz zabawki edukacyjne.
  2. 2 sale gimnastyczne wyposażone w sprzęt, przybory i urządzenia sportowe.
  3. 2 sale do zajęć specjalistycznych.
  4. Teren ogrodu wyposażony w sprzęt do zabaw na powietrzu.
  5. Zaplecze sanitarno-gospodarcze.
 1. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 16

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od 1 września do 31 sierpnia.
 2. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez dziesięć godzin dziennie od 6:30 do 16:30. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, odbywa się w godzinach 8:00-13:00.
 3. Godziny pracy oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców i liczby godzin finansowanych przez organ prowadzący.
 4. Przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 5. Przerwa wakacyjna nie może być krótsza niż 1 miesiąc i dłuższa niż 2 miesiące.
 6. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mogą uczęszczać do przedszkola dyżurującego wyznaczonego przez dyrektora przedszkola we współpracy z dyrektorami przedszkoli niepublicznych.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolu jest oddział.
 2. Ilość oddziałów w danym roku szkolnym jest określona w arkuszu organizacji przedszkola.
 3. Godziny pracy poszczególnych oddziałów zawarte są w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
 4. W okresach zmniejszonej frekwencji dzieci (ferie, wakacje, choroby dzieci, kadry), dyrektor może ograniczyć liczbę oddziałów.
 5. W oddziale grupuje się w zasadzie dzieci według zbliżonego wieku.
 6. Zasady doboru dzieci do danego oddziału mogą być rozszerzane stosownie do potrzeb rozwojowych dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień, a także potrzeb społecznych.
 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

§ 18

 1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 25 maja każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola dyrektor określa w szczególności:
  1. Czas pracy poszczególnych oddziałów.
  2. Liczbę pracowników przedszkola.
  3. Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
  4. W arkuszu organizacyjnym przedszkola podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegający się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminu oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 19

 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w ciągu tygodnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców. Dostosowany jest do założeń programowych.
 2. W ramowym rozkładzie dnia uwzględnia się:
  1. Godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów.
  2. Godziny podawania każdego z 3 posiłków.
  3. Harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla swego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. W szczegółowym rozkładzie dnia nauczycielki zobowiązane są:
  1. Uwzględniać ustalenia czasowe zawarte w ramowym rozkładzie dnia.
  2. Zachowywać proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.
 5. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci.
 6. Szczegółowy rozkład dnia obowiązujący w danym oddziale nauczycielki wpisują do dziennika zajęć.
 1. ZASADY POBIERANIA ODPŁAT ZA PRZEDSZKOLA

§ 20

 1. Nauczanie i wychowanie w ramach podstawy programowej jest bezpłatne.
 2. W przedszkolu obowiązuje odpłatność opłata godzinowa za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym czas wyznaczony na realizację podstawy programowej.
 3. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący.
 4. Wysokość odpłatności za wyżywienie dziecka ustala przedszkole według prowadzonej kalkulacji, biorąc pod uwagę ceny artykułów żywnościowych, opłata ta obejmuje koszt trzech posiłków dziennie.
 5. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 15 każdego miesiąca. Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry do 15 każdego miesiąca.
 6. W przypadku nieobecności dziecka, na koniec miesiąca, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową oraz opłatę godzinową pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.
 7. Rodzice nie wnoszą opłaty za udział dziecka w zajęciach dodatkowych. Dyrektor w arkuszu organizacyjnym określa te zajęcia.
 8. Dzieci w przedszkolu ubezpieczane są dobrowolnie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego.

§ 21

W przedszkolu obowiązują następujące zasady korzystania z wyżywienia:

 1. Przedszkole zapewnia dziecku korzystanie z trzech posiłków: śniadania, II dania i zupy.
 2. Ilość posiłków uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu i zapisu rodziców na ilość posiłków.
 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków rodzice deklarują w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola.
 4. Z wyżywienia w przedszkolu może korzystać również personel przedszkola według zasad określonych przez organ prowadzący.
 1. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 22

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 2. Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo dziecka i w grupie dzieci najmłodszych są wolne miejsca.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 4. Dziecko w wieku 5 lat jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§ 23

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka, a w szczególności do:
  1. Właściwego zagospodarowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i zasad bezpieczeństwa.
  2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
  3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
  4. Akceptacji takim, jakim jest.
  5. Poszanowania jego własności.
  6. Podejmowania decyzji i możliwości wyboru.
  7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat.
  8. Znajomości swoich praw.
  9. Regulowania własnych potrzeb.
  10. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.
  11. Aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi.
  12. Doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa).
  13. Badania i eksperymentowania.
 2. W przedszkolu dziecko ma obowiązek:
  1. Przestrzegać zawartych umów.
  2. Dbać o zabawki, szanować pracę innych oraz cudzą własność, nie niszczyć jej.
  3. Nie krzywdzić siebie i innych.
  4. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
  5. Nie przeszkadzać innym w pracy i w zabawie.
  6. Nie używać brzydkich słów, nie kłamać.
  7. Nie niszczyć przyrody, opiekować się zwierzętami i roślinami.
  8. Nie dokuczać słabszym kolegom, opiekować się młodszymi dziećmi.

§ 24

 1. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku wg następującego harmonogramu:
  1. Od 1.III do 15.III- potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
  2. Od 1.III do 31.III- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.
  3. Od 1.IV. do 15.IV. kwalifikacja dzieci do przedszkola dokonywana przez:
   1. Dyrektora, jeżeli ilość zgłoszonych dzieci jest mniejsza lub taka sama jak ilość miejsc w przedszkolu.
   2. Komisję Rekrutacyjną, jeżeli zgłoszono więcej dzieci niż wynosi liczba miejsc w przedszkolu.
   3. 15.IV - wywieszenie imiennych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 2. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora przedszkola w terminie od 1.VI do 30.VII.
 3. Rozpatrywanie odwołań odbywa się po 15.IX. lub w terminach wcześniejszych, jeśli przedszkole uzyska wolne miejsca wskutek rezygnacji z miejsca w przedszkolu rodziców dzieci przyjętych.
 4. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor przedszkola.
 5. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane.
 6. Protokoły z posiedzenia komisji łącznie z kartami zgłoszeń dzieci przechowywane są w kancelarii przedszkola.
 7. Kryteria przyjęcia do przedszkola określa Procedura Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie.
 8. W ciągu roku przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
 9. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 25

 1. Dyrektor, w drodze decyzji, może skreślić z listy dziecko uczęszczające do przedszkola, gdy:
  1. Rodzice nie przestrzegają statutu przedszkola.
  2. Dziecko zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci.
  3. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności.
  4. Rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole.
 2. Procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków:
  1. Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej i zaciągnięcie opinii Rady Rodziców.
  2. Pisemne zawiadomienie rodziców o zamiarze skreślenia z listy przedszkolaków z podaniem przyczyny, terminu do dopełnienia formalności, przewidywanego terminu skreślenia.
  3. Pisemne zawiadomienie o skreśleniu dziecka z listy wychowanków z podaniem, w jakim terminie i do kogo może się odwołać.
 3. Od decyzji skreślenia dziecka z listy wychowanków rodzic ma prawo wnieść odwołanie do właściwego organu prowadzącego.
 4. Dyrektor nie może skreślić z listy wychowanków dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 1. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 26

 1. W przedszkolu zatrudnia się:
  1. Dyrektora.
  2. Nauczycieli wychowania przedszkolnego.
  3. Nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych.
  4. Pracowników administracji.
  5. Pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 27

NAUCZYCIELE

Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych opiece dzieci.

 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. Kształtować u dzieci umiejętności i wiadomości określonych w 15 obszarach edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  2. Realizować program wychowania przedszkolnego z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych.
  3. Systematycznie oceniać wiadomości i umiejętności dzieci oraz analizować ich niepowodzenia.
  4. Organizować dzieciom odpowiednie warunki do zabawy i nauki.
  5. Wdrażać dzieci do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów.
  6. Dbać rozwój psychofizyczny dzieci poprzez aranżowanie działań prozdrowotnych.
  7. Zasięgać opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących dzieci.
  8. Reagować na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku dziecka i współdziałać z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka.
  9. Poszerzać i aktualizować wiedzę z zakresu wychowania przedszkolnego, psychopedagogicznej, podwyższać swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia.
  10. Organizować proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy zgodnie ze wskazaniami prawa wewnątrz przedszkolnego.
 2. Nauczyciel ma prawo:
  1. Zaproponowania do realizacji programu wychowania przedszkolnego opracowanego samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów).
  2. Doboru form i metod pracy, propagowanych w pedagogice wychowania przedszkolnej.
  3. Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentację pomocniczą ustaloną na dany rok szkolny na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
 4. Nauczyciel wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci.

§ 28

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELA

I. W zakresie współdziałania z rodzicami

 1. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności:
  1. Organizować formy współdziałania z rodzicami określone w § 13 pkt 4.
  2. Prezentować rodzicom osiągnięcia dzieci.
  3. Informować rodziców o realizacji zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego.
  4. Pozyskiwać informacje dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  5. Włączać rodziców w działalność przedszkola.
  6. Prowadzić obowiązującą dokumentację.

II. W zakresie planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciel prowadzący oddział zobowiązany jest w szczególności:

 1. Opracowywać plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej i zawierać w nich:
  1. Tematy kompleksowe i czas przewidziany na jego realizację w grupie 3 latków do końca pierwszego półrocza nauczyciel może nie określać tematów kompleksowych.
  2. Cele szczegółowe, jakie mają osiągnąć dzieci.
  3. Planowane działanie zadań programowych (obszar i umiejętności).
  4. Planowane formy współdziałania z rodzicami.
  5. Planowane formy współdziałania ze szkołą (5 latki).
  6. Uwagi o realizacji nauczyciel zaznacza, które zadania zostały zrealizowane, co osiągnęły dzieci i co wymaga dalszego działania.
 2. Realizację planów wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych nauczyciel dokumentuje w dzienniku zajęć, przestrzegając niżej wymienionych ustaleń:
  1. Aranżuje w ciągu dnia sytuacje edukacyjne uwzględniając formy i metody pracy inspirując dzieci do podejmowania aktywności z dominacją: ruchu, działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej, umysłowej, w ilości zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci.
  2. Przestrzega przemienności działań wymagających koncentracji i wysiłku umysłowego ze swobodną działalnością dzieci.
  3. Zaplanowane sytuacje edukacyjne realizuje podczas pracy z całą grupą, w zespołach powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci, w zespołach dobieranych przez nauczyciela oraz indywidualnie z dzieckiem, w czasie ustalonym w szczegółowym rozkładzie dnia.
  4. W zapisach w dzienniku zajęć zawiera wszystkie działania organizowane w danym dniu. W zapisie uwzględnia: zamierzone efekty pracy nauczyciela oraz cele operacyjne.

III. W zakresie prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych dzieci.

 1. Nauczyciel prowadzący oddział zobowiązany jest w szczególności:
  1. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji Prowadzić obserwację każdego dziecka przez cały okres pobytu w przedszkolu i rejestrować wyniki w obowiązującej w przedszkolu „Karcie obserwacji” - 2 razy w roku ( X/XI i IV/V).
  2. Sporządzać zbiorcze zestawienie wyników obserwacji rozwoju dzieci swojego oddziału, celem rozpoznania mocnych i słabych stron grupy, jako całości i przyjęcia kierunków pracy z całą grupą na kolejne półrocze – to zestawienie jest podstawą podsumowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej za każde półrocze.
  3. W przypadku dzieci nowoprzyjętych rejestrować wyniki obserwacji przez pierwsze 6 tygodni (wyjątek stanowią dzieci 3- letnie).
  4. Podsumowywać wyniki obserwacji. Wskazać potrzeby rozwojowe dziecka:
   1. Wspomaganie w zakresie uzdolnień i predyspozycji ( kierunki działań).
   2. Trudności i deficytów ( kierunki działań).
   3. Dodatkowe istotne uwagi o dziecku.
 2. Przyjęte kierunki pracy z dzieckiem na koniec II półrocza roku poprzedniego stanowią stan wyjściowy do pracy w I półroczu roku następnego, a na koniec I półrocza danego roku szkolnego - stan wyjścia na II półrocze tego roku.
 3. Przeprowadzić analizę gotowości dziecka 5- letniego do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Nauczyciel zobowiązany jest do wydania rodzicowi dziecka 5- letniego, a do końca roku 2011/12 również dla dziecka 6-letniego, pisemnej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” do 30 kwietnia roku szkolnego.

Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 1. Rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.
 2. Nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
 3. Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

IV. W zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną.

 1. Nauczyciel prowadzący oddział zobowiązany jest w szczególności:
  1. Wnioskować o indywidualne konsultacje ze specjalistami, w celu przebadania dzieci w zakresie posiadanych deficytów rozwojowych.
  2. Zapraszać specjalistów na zebrania z rodzicami.
  3. Współdziałać z rodzicami w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której to zasady określono w § 6 statutu.

§29

Szczegółowe zakresy obowiązków innych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

 1. Logopeda zobowiązany jest w szczególności:
  1. Diagnozować dzieci zgłaszane przez nauczycieli i rodziców.
  2. Organizować i prowadzić różne formy terapii dla dzieci z wadami wymowy.
  3. Prowadzić doradztwo dla nauczycieli i rodziców przedszkola.
  4. Współpracować z nauczycielami i rodzicami w celu minimalizacji skutków zaburzeń mowy.
  5. Brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
  6. Prowadzić obowiązującą dokumentację.
  7. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikających zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
 2. Psycholog zobowiązany jest w szczególności:
  1. Diagnozować dzieci zgłaszane przez nauczycieli i rodziców.
  2. Rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci oraz analizować przyczyny niepowodzeń.
  3. Określać formy i sposoby udzielania pomocy dzieciom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  4. Prowadzić doradztwo psychologiczne dla rodziców i nauczycieli.
  5. Współpracować z nauczycielami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjować różne formy pomocy wychowawczej.
  6. Prowadzić obowiązującą dokumentację.
  7. Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zobowiązany jest w szczególności:
  1. Rozpoznawać indywidualne potrzeb dziecka oraz analizować przyczyny niepowodzeń.
  2. Określać formy i sposoby udzielania dzieciom, w tym dzieciom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Prowadzić zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci zakwalifikowanych przez dyrektora (indywidualnie i zespołowo).
  4. Organizować i prowadzić różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli.
  5. Podejmować działania profilaktyczno-wychowawcze.
  6. Wspierać działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli.
  7. Działać na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  8. Prowadzić obowiązującą dokumentację.
  9. Wykonywać inne czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola.
 4. Nauczyciel zajęć o charakterze profilaktyczno- korektywnych zobowiązany jest w szczególności:
  1. Uwzględniać w metodach i formach pracy ogólne założenia programowe kultury fizycznej obowiązujące dla dzieci przedszkolnych, dostosować je do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka.
  2. Prowadzić obowiązującą dokumentację.
 5. Nauczyciel języka angielskiego zobowiązany jest w szczególności:
  1. Opracowywać i przedstawiać Dyrektorowi do zatwierdzenia okresowe plan pracy – określać w nich zadania programowe, planowane sytuacje edukacyjne cele operacyjne oraz termin realizacji.
  2. Dokumentować pracę w dzienniku zajęć.
  3. Monitorować osiągnięcia edukacyjne dzieci i prezentować Radzie Pedagogicznej i rodzicom.
 6. Nauczyciel prowadzący naukę religii zobowiązany jest w szczególności:
  1. Organizować na życzenie rodziców zajęcia katechezy dla dzieci 5- letnich.
  2. Współpracować z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
  3. Prowadzić obowiązującą dokumentację.
  4. W sprawach merytorycznych podlega kurii biskupiej.

§ 30

Główny księgowy przedszkola bezpośrednio podlega dyrektorowi przedszkola i wspólnie z dyrektorem ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansowo- rachunkową.  

Prawa i obowiązki głównego księgowego reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. W sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U. Nr 40, poz.174).

Do szczegółowych obowiązków głównego księgowego należy:

 1. Opracowywanie planów i budżetów finansowych, prowadzenie kart dochodów i kosztów na bieżąco.
 2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart materiałowych na bieżąco, uzgadnianie ich z księgowością syntetyczną.
 3. Prowadzenie analityki do kont rozliczeniowych.
 4. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod kontem formalnym i rachunkowym, zatwierdzanie ich do zapłaty, dokonywanie przelewów.
 5. Dekretacja dokumentów, kontrola pod względem prawidłowości.
 6. Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie naliczania zasiłków chorobowych, rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych zasiłków płatnych z ZUS-u, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Dokonywanie przeliczeń zasiłków wypłacanych z ZUS-u w terminach obowiązujących, uaktualnianie zaświadczeń potrzebnych do ustalenia wysokości wypłacanych zasiłków.
 8. Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z naliczeniami wynagrodzeń osobowych, godzin nadliczbowych, premii dla pracowników przedszkola oraz prowadzenie na bieżąco imiennych kart wynagrodzeń.
 9. Prowadzenie imiennej ewidencji wypłacanych zasiłków(kart wypłat) na bieżąco.
 10. Sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych, godzin nadliczbowych oraz zasiłków wypłacanych przez ZUS na podstawie aktualnych dokumentów.
 11. Przestrzeganie terminu wypłat, sporządzanie przelewów dotyczących potrąceń wynagrodzeń.
 12. Sporządzanie deklaracji z rozliczeń zasiłków ZUS.
 13. Rozliczanie pracownika administracji na stanowisku samodzielnego referenta z pobranej i wypłacanej gotówki (kontrola terminów odprowadzania gotówki do banku).
 14. Sprawdzanie miesięcznych rozchodów magazynowanych sporządzonych przez intendenta, uzgodnienie stanów magazynowych.
 15. Prawidłowe i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

§ 31

Do obowiązków kierownika gospodarczego należy w szczególności:

 1. Sprawowanie i koordynacja działań związanych z całością spraw gospodarczych przedszkola.
 2. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.
 3. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola (konserwacja, remonty).
 4. Kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.
 5. Zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, artykuły przemysłowe itp., zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
 6. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywieniowych.
 7. Planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami oraz wywieszanie ich dla rodziców.
 8. Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywnościowego.
 9. Prowadzenie magazynu artykułów spożywczych oraz ewidencję środków czystości.
 10. Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 32

Do obowiązków samodzielnego referenta należy w szczególności:

 1. Prowadzenie kasy przedszkola, księgowanie odpłatności za przedszkole, dekretacja i księgowanie rachunków i faktur VAT, rozliczanie nieobecności dzieci w przedszkolu, wypłat pieniędzy dla pracowników przedszkola, sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem. Prowadzenie kadr przedszkola; dokumentacja przyjęcia i zwolnienia pracownika oraz przebiegu pracy, prowadzenie akt osobowych, urlopy, delegacje.
 2. Prowadzenie sekretariatu przedszkola.
 3. Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 33

Do obowiązków woźnych oddziałowych należy w szczególności:

 1. Utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach, łącznie z kącikami tematycznymi.
 2. Mycie zabawek co najmniej 1 raz na miesiącu.
 3. Estetyczne podawanie dzieciom posiłków.
 4. Podawanie napojów w ciągu dnia oraz uzupełnianie kubeczków jednorazowych.
 5. Przygotowanie sal do i po leżakowaniu.
 6. Zmiana pościeli, wydawanie pościeli rodzicom.
 7. Pomoc w organizowaniu pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi i dekorowaniu sali.
 8. Opieka w czasie spacerów i wycieczek, pełnienie dyżuru w czasie pobytu dzieci na placu zabaw.
 9. Wykonywanie czynności obsługowych w stosunku do dzieci, sprzątanie po małych przygodach oraz pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
 10. Inne prace wynikające z rozkładu zajęć dzieci w przedszkolu: pomoc w karmieniu dzieci, pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci, pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.
 11. Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych- w pomieszczeniach, w których nie przebywają dzieci.
 12. Zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
 13. Wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 34

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności:

 1. Pomoc dziecku w codziennych czynnościach podczas pobytu w przedszkolu.
 2. Pomoc nauczycielce przy wychowankach podczas ich pobytu w przedszkolu.
 3. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas ich drogi do łazienki, szatni.
 4. Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
 5. Pomoc dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu przed wyjściem na spacer.
 6. Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.
 7. Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
 8. Czuwanie nad estetycznym wyglądem dziecka.
 9. W razie zdarzenia się dziecku "małej przygody" pomoc w umyciu i przebraniu dziecka.
 10. Pomoc w sprzątaniu zabawek wspólnie z dziećmi.
 11. Pomoc nauczycielce w dekoracji sali.
 12. Usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem bądź mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci.
 13. Doraźne zastępowanie woźnej oddziałowej w razie jej nieobecności.
 14. Doraźna pomoc w gruntownych porządkach woźnym oddziałowym.
 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.

§ 35

Do obowiązków kucharza należy:

 1. Zapewnienie zdrowego racjonalnego i zgodnego z normą żywienia.
 2. Uczestniczenie w planowaniu posiłków i przygotowywanie posiłków wg opracowanego jadłospisu.
 3. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o właściwych porach.
 4. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki wg zasad HACCP, przepisów BHP i PPOŻ.
 5. Natychmiastowe zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.
 6. Przyjmowanie produktów z magazynu, racjonalne ich wykorzystanie.
 7. Prowadzenie magazynu podręcznego.
 8. Utrzymanie w stanie używalności powierzony sprzęt, dbanie o czystość w pomieszczeniach kuchennych.
 9. Organizowanie praktyk uczniowskich - zawód kucharz w technikum gastronomicznym.
 10. Wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz kierownika gospodarczego związanych z organizacja pracy w przedszkolu.

§36

Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 1. Przygotowywanie potraw zgodnie z przyjętymi procedurami.
 2. Utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń kuchennych.
 3. Utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt.
 4. Pranie ścierek, ręczników i fartuchów.
 5. Wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

§37

Do obowiązków konserwatora należy:

 1. Nadzór nad całym obiektem.
 2. Utrzymanie czystości w przedszkolu i w ogrodzie:
  1. Zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku, dojście do budynku i na zewnątrz ogrodzenia.
  2. Utrzymanie czystości tarasów, śmietnika, schodów.
  3. Utrzymanie czystości w pomieszczeniu i na terenie powierzonym jego opiece.
  4. Codzienne dokonywanie przeglądu w godzinach porannych całego terenu.
  5. Ścinanie trawy i krzewów w zależności od potrzeb.
 3. Prace organizacyjno-porządkowe:
  1. Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.
  2. Pomaganie kierownikowi gospodarczemu przy dokonywaniu drobnych zakupów.
  3. Przynoszenie i odnoszenie poczty i czasopism.
  4. Pomaganie przy generalnych porządkach (trzepanie dywanów, prace na wysokościach itp.).
  5. Dokonywanie drobnych napraw sprzętu, urządzeń, ogrodzenia przedszkola.
  6. Przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ oraz dyscypliny pracy.
  7. Utrzymanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy.
  8. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędne gospodarowanie nimi.
 4. Wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy w przedszkolu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
osoba wytwarzająca informację publiczną: Mariusz Rakocińskidata wytworzenia informacji publicznej:
2016-01-10

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Statut Przedszkole Nr 2”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Mariusz Rakociński10.01.2016, 21:31 CET
Mariusz Rakociński10.09.2014, 14:10 CESTAktualny Statut na dzień 09-09-2014
Mariusz Rakociński26.08.2013, 22:44 CEST
Mariusz Rakociński23.01.2012, 21:40 CET
Mariusz Rakociński23.01.2012, 16:56 CET

pełny rejestr zmian dla tej strony
do góry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urząd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeżone.