Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 91/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzed Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477713
  ZARZĄDZENIE NR 91/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzed

 

ZARZDZENIE NR 91/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 19 maja 2015 rokuw sprawie: zmiany Zarzdzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .


Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11 ust.1 i art. 35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza si co nastpuje :


1.

W wykazie do Zarzdzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej , wiersz drugi kolumna dziewi zwrot "85%" zstpuje si zwrotem "95%" .


2.


Pozostae postanowienia Zarzdzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej pozostaj bez zmian .

3.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowizujc od dnia 5 maja 2015r.


osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 91/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzed”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk21.05.2015, 13:01 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.