Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zmiany w Zarządzeniu Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503436
  Zmiany w Zarządzeniu Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

 

ZARZDZENIE NR 64/2014

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 12 maja 2014 rokuw sprawie: w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .


Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz 594 z pniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust.1 i art. 35 , art 37 ust.2 pkt.1 i 9 w zwizku z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z pniejszymi zmianami) 1 chway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XLI/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (Dz.Urz. z 2005r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 23 poz. 333 ze zmianami) i uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdza si co nastpuje:


1.

W wykazie Zarzdzenia Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej, w rubryce "Nr ewid. dziaki Obr. nr" zwrot "238" zstpuje si zwrotem "283".


2.


Pozostae postanowienia Zarzdzenia Nr 32/2014 z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej pozostaj bez zmian .

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zmiany w Zarządzeniu Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk13.05.2014, 10:52 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.