Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE Nr 140/ 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486237
  ZARZĄDZENIE Nr 140/ 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu

ZARZDZENIE Nr 140/ 2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782) w zwizku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 z pn. zm.) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40  poz. 677) zarzdzam co nastpuje:

 

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu, stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.

 

2.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacznik

do Zarzdzenia Nr 140/ 2015

Burmistrza Miasta Braniewa

                                                                                  z dnia 6 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

 

WYKAZ

Nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu

 

 

     I.          Lokal przeznaczony na cele zespou odnowy biologicznej

 

Pooenie

Nr KW

 

Nr ewid. Dziaki

Pow. uytkowa lokalu (m2)

Miesiczny czynsz za dzieraw (z)

Okres dzierawy

ul. kowa

EL1B/00015875

10/24

205,14 m2

525,00  Brutto

 

3 lata

 

 

Terminy wnoszenia opat: czynsz patny miesicznie w terminie do 20-tego kadego miesica w danym  roku .

VAT – zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Zasady aktualizacji czynszu – w przypadku zmiany Zarzdzenia Burmistrza Miasta w sprawie czynszu z tyt. dzierawy                     i najmu nieruchomoci.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Ewa Gorczycadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-06

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE Nr 140/ 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk10.08.2015, 13:34 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.