Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zmiany w Zarzadzeniu Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu. Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503453
  Zmiany w Zarzadzeniu Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

ZARZDZENIE  NR 65/2014

 Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia 26 maja 2014 roku

 

 

w sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr 51/2014 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia 16 kwietnia  2014r. w sprawie  ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr  102 poz. 651 z pniejszymi zmianami) oraz  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje :

                 

 

  1.

 

W  wykazie Zarzdzenia Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 kwietnia  2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu, w rubryce " Pow. uytk. lokalu [m2] "  zwrot "63,93" zstpuje si zwrotem "42,29" .

  2.

 

Pozostae postanowienia Zarzdzenia Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 kwietnia  2014r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do  oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu pozostaj bez zmian .

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zmiany w Zarzadzeniu Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.05.2014, 13:12 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.