Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486185
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu

 

ZARZDZENIE Nr 177 / 2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 wrzenia 2015 r.


w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.


Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) w zwizku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pn. zm.) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdzam co nastpuje:


1.


Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu, stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.


2.


Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.


Zacznik

do Zarzdzenia Nr 177/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 wrzenia 2015 r.WYKAZ

gruntw przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetarguPooenie


Nr

dziaki


Nr

obrbu

Powierzchnia dziaki

do dzierawy

(m2)

Czynsz

dzierawny

(z)

rocznie


Numer ksigi wieczystej


Okres dzierawyPrzeznaczeni

ul.

Armii Krajowej

cz.dz.

47/8


3


114


17,92EL1B/00013729/0


3 lata


ogrdek

ul. Mielczarskiego


cz. dz.

26/18


6


32


15,00


EL1B/00015921/0


3 lata


ogrdek

ul. Mielczarskiego


cz. dz.

26/18


6


32


15,00


EL1B/00015921/0


3 lata


ogrdek

ul.

witokrzyska

dz.

9/4


4


12359


291,67


EL1B/00013722/1


5 lat


grunt rolny


ul. Bema

cz. dz.

8/143


12


809


127,17


EL1B/00031819/0


3 lata


ogrdek

Terminy wnoszenia opat: czynsz dzierawny patny rocznie w terminie 31 marca kadego roku, w roku biecym – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dzierawy;

VAT – zgodnie z obowizujcymi przepisami;

Zasady aktualizacji czynszu - wg stawki powikszonej o stawk procentow, o ktr podniesiono stawk minimaln czynszu netto z tytuu dzierawy nieruchomoci komunalnych, z okrelonym przeznaczeniem.


osoba wytwarzajca informacj publiczn: Grzegorz Knopdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-21

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk21.09.2015, 09:06 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.