Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 110/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558142
  ZARZĄDZENIE NR 110/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

  

ZARZDZENIE  NR  110/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia  9 czerwca  2015 roku

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z póniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z póniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z § 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Województwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

 § 1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday oraz do oddania w uytkowanie wieczyste  gruntu w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie                                             

Lp

Ulica,nr budynku

Nr
k.w

Nr  ewid.
dziaki

Nr obr.

Udzia
w dziace   pow[m2]

Opata
roczna za
dziak [z] [1%]

I opata za
dziak
[z]
/15%/

Cena
lokalu
[z]

Wysoko Bonifikaty
od ceny lokalu [%]

Pow.
uytk.
lokalu
[m2 ]

1

Zielona 14/2A

 

 

EL1B/00016308/4

7/6

7

10/100

209

18,17+

VAT

272,55+

VAT

44.471,00

85%

43,26

 

2

700 Lecia  8/5

EL1B/00015922/7

348/2

6

3/100

1506

37,49+

VAT

562,35+

VAT

121.140,00

85%

59,67

  1. Sprzeda lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku 
  2. Osobom, którym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych przepisów winny zoy wniosek w terminie do dnia  24.07.2015r.

 § 2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podjcia.

 

 

 

 

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-11

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 110/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.06.2015, 14:24 CEST
11.06.2015, 14:22 CEST
11.06.2015, 14:19 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.