Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 154/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558128
  ZARZĄDZENIE NR 154/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE  NR  154/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia  25 sierpnia  2015 roku

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday  w drodze bezprzetargowej .

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday  w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie                                   

Lp

Ulica,nr budynku

Nr

k.w

Nr  ewid.

dziaki

Nr obr.

Udzia

w dziace   pow. [m2]

Cena udziau w gruncie

 [z]

Cena

lokalu

[z]

Wysoko Bonifikaty

od ceny lokalu [%]

Pow.

uytk.

lokalu

[m 2 ]

1

Wsplna 18/1

 

 

EL1B/00018533/4

 

 

21

1

47/100

1226

35.103,00

41.562,00

15%

41,95

8,10- piwnica

2

Wsplna 18/2

 

 

 

EL1B/00018533/4

21

1

53/100

1226

39.585,00

47.870,00

15%

49,50

7,51- piwnica

1. Sprzeda  lokali  mieszkalnych  pooonych w   budynku  wielomieszkaniowym.

2. Osobom, ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o  gospodarce nieruchomociami na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych          przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  9.10.2015r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-26

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 154/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.08.2015, 08:17 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.