Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie 144/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558130
  Zarządzenie 144/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zarzdzenie 144/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 lipca 2015 r .

 

w sprawie podania do publicznej wiadomoci nieruchomoci przeznaczonej do dzierawy w drodze bezprzetargowej

Na podstawie przepisu art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j.Dz.U z 2013 roku poz.594 z pón.zmianami), art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. Z 2015r, poz.782), § 15 pkt 4) zacznika do uchway Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony  oraz zarzdzenia nr 59/2014 Burmistrza Miasta Braniewa  z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie okrelenia zasad dzierawy gruntów, na których osoba fizyczna lub prawna wybudowaa m.in. urzdzenia telekomunikacyjne lub suce przesyowi pynów, wody, energii elektrycznej, cieplnej zarzdza si co nastpuje:

§ 1.

  1. Postanawia si przeznaczy do dzierawy cz dziaki, szerokoci 1 m na dugoci usytuowania przewodów kanalizacji sanitarnej Ø 63 , pooonej w Braniewie w obrbie nr 1

1) nr 16/2, dla której Wydzia Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie prowadzi ksig wieczyst KW Nr  EL1B/00018913/2

2) nr 16/14, dla której Wydzia Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie prowadzi ksig wieczyst KW Nr  EL1B/00005019/1

  1. Przebieg sieci przedstawiony zosta na zaczniku graficznym do niniejszego zarzdzenia kolorem brzowym.
  2. Czynsz dzierawny okrelony zgodnie z wycen rzeczoznawcy wynosi 2.276 z netto , patny jest jednorazowo przed zawarciem umowy dzierawy.
  3. Szczegóowe warunki dzierawy zostan okrelone w protokole z rokowa.

§ 2

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-08-19

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie 144/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
19.08.2015, 08:31 CEST
19.08.2015, 08:29 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.