Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE Nr 105 / 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503467
  ZARZĄDZENIE Nr 105 / 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu

ZARZDZENIE Nr 105 / 2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 2 czerwca 2015 r.

 

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z pón. zm,) w zwizku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 z pón. zm.) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. z 2011r. Województwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdzam co nastpuje:

§ 1.

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw w drodze bez przetargu, stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia.

§ 2.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.lp.zacznik:
1wykaz do zarządzenia nr 105 2015.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Grzegorz Knopdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-06-08

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE Nr 105 / 2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.06.2015, 08:11 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.