Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 71/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539176
  ZARZĄDZENIE NR 71/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZDZENIE  NR 71/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia  27 kwietnia  2015 roku

 

 

w sprawie : ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do  sprzeday w drodze bezprzetargowej

 

 Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami ) oraz art. 11  ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2, art 37 ust.2 pkt 6   ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pniejszymi zmianami)  oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz. 677) zarzdza si co  nastpuje:

 

  1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci  gruntowych ,  przeznaczonych do sprzeday  w drodze bezprzetargowej :

Pooenie dziaki

Nr  KW

 

Nr dziaki

obr. nr

Pow. dziaki (m2)

 Cena gruntu

netto  (z)

Przeznaczenie

ul. Mielczarskiego

EL1B/00015921/0

 

60/89

6

62

6.284,00

Dziaka na zagospodarowanie przylegej nieruchomoci zabudowa  mieszkaniowa w drodze bezprzetargowej            

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 09.06.2015r.

 

  2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podjcia .

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-28

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 71/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.04.2015, 07:44 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.