Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503433
  ZARZĄDZENIE Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZARZDZENIE   Nr  176/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 wrzenia  2015 roku

 

w sprawie:ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu.

    

      Na podstawie przepisu  art.30  ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pn. zm.) oraz art.11  ust.1 i art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  Poz. 782) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 40 poz.677) zarzdza si co nastpuje:

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci gruntowych niezabudowanych, pooonych w Braniewie  , przeznaczonych do sprzeday  w drodze przetargu:

L.p

Pooenie

Nr  KW

 

Nr dziaki

Obrb  nr

Pow.

dziaki

(m2)

Warto

gruntu netto

 (z)

Przeznaczenie

1

 

Bayskiego

EL1B/00021403/8

70/10

nr 5

623

37.449,00

 Nieruchomo gruntowa pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn  w drodze przetargu.

2

Bayskiego

EL1B/00021403/8

70/9

nr 5

680

40.875,00

       -    ''    -

3

Bayskiego

EL1B/00021403/8

70/8

nr 5

737

46.954,00

       -      ''      -

4

Bayskiego

EL1B/00021403/8

70/7

nr 5

794

50.586,00

         -       ''        -

5

Bayskiego

EL1B/00021403/8

70/6

nr 5

852

54.281,00

         -       ''          -

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  30.10.2015r.

 

2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-09-18

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk21.09.2015, 08:01 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.