Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > OGŁOSZENIE Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. 700 Lecia – I Przetarg Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560448
  OGŁOSZENIE Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. 700 Lecia – I Przetarg

O G O S Z E N I E  Nr 1/2016

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08.01.2016r.

Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargw  oraz rokowa  na zbycie nieruchomoci  /Dz.U. z 2014r.  poz. 1490 tekst jednolity/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza  

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w uytkowanie wieczyste niej wyszczeglnionych nieruchomoci gruntowych , pooonych w Braniewie  przy ul. 700 lecia

Nr

ewid. dziaki

obrb nr

Powierzchnia   dziaki

 /m2/

Ksiga wieczysta

 

 

Warto

dziaki

netto /z/

Cena wywoawcza

netto /z/

Wadium

    /z/

Postpienie /z/  

Przeznaczenie

Pooenie

418/2

Obr.

nr 6

1732

EL1B/00007148/8

 

 

 

 

333.340,00

333.340,00

33.340,00

3.340,00

Dziaki   pod zabudow  mieszkaniow wielorodzinn                 

1.    Przetarg odbdzie si dnia 18.02.2016 r. o godz.1100 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

2.    Wadium naley wpaci do dnia 15.02.2016r.  na rachunek bankowy  Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 . Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

3.    Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si  w ciagu 3-ch dni od dnia   rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane ( w pokoju nr 1).

4.    Sprzedajcy zawiadomi nabywc nieruchomoci o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpniej w cigu 21 dni od daty  rozstrzygnicia przetargu. Nie  stawienie si w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium  a przetarg czyni niebyym.

5.    Opat roczn za uytkowanie wieczyste ustali si w wysokoci 1% ustalonej w przetargu ceny gruntu netto, natomiast pierwsza opata stanowi bdzie 15%  ustalonej w przetargu ceny  gruntu netto . Do opaty rocznej i I opaty za wieczyste uytkowanie gruntu doliczony bdzie podatek VAT zgodnie z obowizujcymi przepisami. Opat roczn wnosi si przez cay okres uytkowania wieczystego w terminie do 31 marca kadego roku. Wysoko opaty rocznej  moe by aktualizowana  zgodnie z obowizujcymi przepisami.

6.    Nabywca nieruchomoci winien wnie pierwsz opat  jednorazowo nie pniej ni do dnia zawarcia umowy notarialnej.

7.    Nabywca bdzie zobowizany do zabudowy dziaki w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy.

8.    Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

9.    Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 26 tut.  Urzdu , tel. 55-6440110 lub 55-6440112

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-01-12

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przy ul. 700 Lecia – I Przetarg”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk12.01.2016, 11:06 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.