Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie 101/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015r Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486210
  Zarządzenie 101/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015r

Zarzdzenie 101/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 25 maja 2015r .

w sprawie obcienia nieruchomoci gruntowej Gminy Miasta Braniewo suebnoci przesyu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddzia w Olsztynie

Na podstawie przepisu art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j.Dz.U z 2013 roku poz.594 z pn.zmianami), art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. Z 2014 roku poz.121 z pn. zmianami) oraz 10 pkt 2) zacznik do uchway Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011r w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony , stanowicych zarzdza si co nastpuje:

1.

1. Postanawia si obciy suebnoci przesyu na rzecz Energi-Operator S.A. Oddzia w Olsztynie nieruchomo gruntow stanowic wasno Gminy Miasta Braniewa pooon w obrbie nr 2, oznaczon jako dziaka nr 109/29, dla ktrej prowadzona jest w Wydziale Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Braniewie ksiga wieczysta nr EL1B/00015845/3 w miejscu zaznaczonym lini koloru czerwonego na mapie stanowicej zaczniki nr 1 do niniejszego zarzdzenia

2. Jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Miasta Braniewa z tytuu ustanowienia suebnoci przesyu ustalone przez rzeczoznawc majtkowego wynosi 1.258 z.

3. Szczegowe warunki ustanowienia suebnoci zostan okrelone w protokole z rokowa.

2.

Wykonanie zarzdzenia nastpi w formie aktu notarialnego

3.

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.lp.zacznik:
1Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 101 2015 - mapa.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2015-05-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie 101/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 maja 2015r”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.05.2015, 10:15 CEST
29.05.2015, 09:47 CEST
29.05.2015, 09:44 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.