Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486199
  Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej

ZARZDZENIE NR 85/2014
Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 3 lipca 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday, w drodze bezprzetargowej.

 

          Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 6 i 6a  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 659 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co nastpuje:

       

1

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci zabudowanych, przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej, pooonych w Braniewie przy ul. Kociuszki nr 100H w obrbie nr 9,

Ulica,nr

budynku 

Nr

K.W

Nr ewid.

dziaki

Pow.

dziaki 

udzia

(m 2 )

Warto

dziaki

udziau w dziace

(z) netto

Cena  budynku

(z)

netto

Pow. uytkowa  

budynku

(m 2  )

Charakter zabudowy

Kociuszki 100H

EL1B/00027993/2

 

 

29/26

 

 

169

 

8.100,00

 

 

17.200,00

58,51

Budynek usugowy  sprzeda w drodze

bezprzetargowej  dla najemcy  , sprzeda

udziau w drodze wewntrznej

EL1B/00032455/7

 

 

29/18

666

1/8 – udz. w  dr.

4.000

 

Osoby, ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  18.08.2014r.


2

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-07-03

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.07.2014, 10:25 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.