Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Protokół Nr 1/2014 z dnia 20.03.2014r w sprawie przejęcia na własność gminy Miasta Braniewo nieruchomości Skarbu Państwa Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486267
  Protokół Nr 1/2014 z dnia 20.03.2014r w sprawie przejęcia na własność gminy Miasta Braniewo nieruchomości Skarbu Państwa

PROTOKӣ Nr 1/2014

z dnia 20.03.2014

w sprawie przejcia na wasno gminy Miasta Braniewo nieruchomoci Skarbu Pastwa

Sporzdzony na podstawie art 17 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r – Przepisy wprowadzajce umow o samorzdzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorzdowych (Dz.U. Z 1990 r Nr 32 poz.191 z pn.zmianami ) oraz zarzdzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 33/2014 z dnia 10 marca 2014r w sprawie przejcia na wasno gminy Miasta Braniewo nieruchomoci bdcej wasnoci Skarbu Pastwa w gospodarowaniu Starosty Braniewskiego

- nr 117 o powierzchni 0,0249 ha

Nieruchomo opisana powyej w ewidencji gruntw figuruje jako teren zurbanizowany niezabudowany, w rzeczywistoci ley w cigu drogi gminnej – ul.Nadbrzenej.

Przedmiotowa dziaka w Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania m. Braniewo uchwalonym uchwa Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXXII/198/01 z dnia 26.09.2001r, ley na terenie zainwestowanym - aleja spacerowo-rowerowa.

Pismem z dnia 14.03.2014r Starosta Braniewski wyrazi pozytywn opini w sprawie przejcia przez Gmin Miasta Braniewo wasnoci dziaki w drodze komunalizacji.

Do zada wasnych gminy nale , zgodnie z art.7 ust.1 pkt 2) sprawy gminnych drg, ulic, mostw, placw oraz organizacji ruchu drogowego. Dziaka nr 117 pooona w obrbie nr 4 miasta Braniewa stanowi dziak gruntu bezporednio przylegajc do dziaki nr 4/1-drogi gminnej. Jest ona utwardzona kostk betonow i wraz z dziak nr 4/1 stanowi jedn cao uytkow - ulic Nadbrzen.

Przejcie dziaki na mienie Gminy ureguluje stan prawny nieruchomo i umoliwi prawidowe zarzdzanie drog gminn, na ktrej powstanie trasa rowerowa zgodnie z planowan inwestycj pn. „Trasy Rowerw w Polsce Wschodniej-wojewdztwo warmisko-mazurskie”.

Niniejszy protok podlega wyoeniu do publicznego wgldu w siedzibie Urzdu Miasta Braniewa przy ul.Kociuszki 111 (pokj nr 26) na okres 30 dni od dnia 21.03.2014r do dnia 22.03.2014r

Tre protokou podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej –

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Zenona Sobskadata wytworzenia informacji publicznej:
2014-03-20

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Protokół Nr 1/2014 z dnia 20.03.2014r w sprawie przejęcia na własność gminy Miasta Braniewo nieruchomości Skarbu Państwa”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
17.04.2014, 23:45 CEST

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.