Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 kwietnia 2015r. oraz Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539189
  Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 kwietnia 2015r. oraz Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r.

 ZARZDZENIE  NR 37/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 4 marca  2015 roku

 

w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci  gruntowych przeznaczonych do sprzeday  w drodze przetargu.

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35  ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje : 

                                                                           1 .

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci  gruntowych przeznaczonych do sprzeday  w drodze przetargu : nieruchomo  pooonej w Braniewie przy ul. 9 Maja  , pooone na dziace budynki mieszkalny i gospodarcze przeznaczone do rozbirki          

 

Nr

KW

Nr dziaki

Obrb nr

Pow. dziaki

(m2)

Cena gruntu

netto  (z)

 

Cena budynkw

do rozbirki

/(z)

Przeznaczenie

EL1B/00016386/3

78/1

2

559

33.540,00

29.390,00

koszt likwidacji 48.196,00

Sprzeda w drodze przetargu pod

zabudow mieszkaniow , pooone na dziace budynki do rozbirki.

 

Osoby , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce nieruchomociami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrbnych przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia  16.04.2015r.

                                                                   2.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z  dniem podjcia.

 

 

 

 

 

ZARZDZENIE  NR  70/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany Zarzdzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia  4 marca  2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu .

 

Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35  ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje : 

               

  1.

 

W  wykazie do  Zarzdzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia  4 marca  2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu  , wiersz  pierwszy kolumna czwarta  zwrot "33.540" zstpuje si zwrotem "33.551" .

 

  2.

 

Pozostae postanowienia Zarzdzenia Nr 37/2015 Burmistrza Miasta  Braniewa z dnia  4 marca 2015r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomoci gruntowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze przetargu  pozostaj bez zmian.

  3.

 

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowizujc od dnia  4 marca  2015r.

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-27

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 kwietnia 2015r. oraz Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk27.04.2015, 14:32 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.