Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej. Dzi jest 18.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503409
  ZARZĄDZENIE NR 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

ZARZDZENIE  NR 69/2014

 Burmistrza Miasta Braniewa

z  dnia 29 maja 2014 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia  wykazu  nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych  do  sprzeday, oddania  w  uytkowanie  wieczyste gruntu  w drodze bezprzetargowej.

 

         Na podstawie przepisu  art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust.2 pkt 1 w zwizku z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr  102 poz. 651 z pniejszymi zmianami) oraz uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXV/120/04  z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia  pierwszestwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyraeniu zgody Burmistrza Miasta na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych  w zwizku z 8 ust. 2 zacznika nr 1 do uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co    nastpuje :

 

 

1.

 

PODAJE   SI  DO  PUBLICZNEJ   WIADOMOCI  WYKAZ  NIERUCHOMOCI LOKALOWYCH ,  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAY ODDANIA  W  UYTKOWANIE  WIECZYSTE  STANOWICY  ZACZNIK DO NINIEJSZEGO  ZARZDZENIA.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.lp.zacznik:
1Wykaz do Zarządzenia Nr 69 z 2014r .pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2014-05-29

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 69/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
12.06.2014, 23:32 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.