Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Nieruchomości > ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Dzi jest 22.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6539346
  ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

 

 

    ZARZDZENIE  NR   61/2015

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 01 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie: ogoszenia wykazu nieruchomoci  lokalowych przeznaczonych do  sprzeday w drodze przetargu.

 

         Na podstawie przepisu art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2013r  poz 594 z pniejszymi zmianami )  oraz art. 11  ust.1 i art.  35 , art 37 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku o gospodarce  nieruchomociami  (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 518 z pniejszymi zmianami) oraz  uchway Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11  z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie okrelenia zasad nabywania ,zbywania i obciania nieruchomoci Gminy Miasta Braniewo  oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas duszy ni trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz. z 2011r. Wojewdztwa Warmiskow-Mazurskiego Nr 40 poz. 677 ) zarzdza  si  co  nastpuje :

1.

 

Podaje si do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci lokalowych  przeznaczonych do sprzeday w drodze  przetargu pooonych w Braniewie                                                           

Ulica,nr budynku

Nr

k.w.

Nr  ewid.

dziaki

Nr obr.

Udzia

w dziace 

 pow.[m2]

Cena  udziau w

dziace [z]

Cena

lokalu

(z)

Cena

nieruchomoci

[z]

Pow.

uytk.

lokalu(m 2 )

Kociuszki 100C/1

 

 

 

El1B/00027994/9

 

EL1B/00032455/7

29/17

  9

29/18

9

3243/10000

287

1/8

6666

9.308,00

 

6.514,00

142.321,00

 

 

158.143,00

224,64

 

1. Sprzeda  lokalu  uytkowego pooonego w  budynku usugowo -handlowym.

2.  Osobom , ktrym przysuguje roszczenie o nabycie w/w nieruchomoci z mocy ustawy o gospodarce

nieruchomociami  na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  lub odrbnych  przepisw winny zoy wniosek w terminie do dnia 14.05.2015r.

 

2.

 

Zarzdzenie  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podpisania.

 

 

osoba wytwarzajca informacj publiczn: Krystyna Wojciechowiczdata wytworzenia informacji publicznej:
2015-04-02

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk02.04.2015, 13:57 CESTwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.