Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE NA DZIEŃ 31.12.2007 Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505939
  SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE NA DZIEŃ 31.12.2007

 

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE

NA DZIE 31.12.2007 R.

 

 

Dzia:           921        - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzia:   92116   -  Biblioteki

 

 

 

 

      *   Stan rodkw pieninych za dzie 01.01.2007 r.              -            1.486,85 z

      *   Stan zobowiza na dzie 01.01.2007 r.                          -                60,00

   *   P r z y c h o d y                                                             -       420.097,37

      *   R o z c h o d y (wydatki)                                                        -       421.511,14

      *   Stan rodkw pieninych na dzie 31.12.2007 r.              -               13,08

      *   Stan nalenoci na dzie 31.12.2007 r.                          -                  0,00

      *   Stan zobowiza na dzie 31.12.2007 r.                          -           2.915,95

 

                                                   

 

P R Z Y C H O D Y

 

 

Wyszczeglnienie

Plan

przed zmian

 

Zwiksz.

(+)

Zmniejsz

(-)

Plan

na dzie

31.12.2007

Wykonanie

na dzie

31.12.2007

% wykon.

 

 

0830

 

 

Wpywy z usug

 

14.000,00

 

4.000,00

 

 

18.000,00

 

16.733,44

 

92,96

 

 

0920

 

 

Pozostae odsetki

 

128,00

 

 

 

128,00

 

63,93

 

49,95

 

 

0960

 

 

Pozostae przychody

 

4.400,00

 

 

 

4.400,00

 

1.412,00

 

32,09

 

 

2480

 

 

Dotacja podmiotowa z budetu

 

364.008,00

 

7.300,00

 

 

371.308,00

 

371.308,00

 

100,00

 

 

 

 

 

R a z e m

 

382.536,00

 

11.300,00

 

-

 

393.836,00

 

389.517,37

 

98,90

 

2800

 

2800

 Min. Kultury – dot. zakup nowoci

wydawniczych

Min.Kultury – Projekt „Wyspiaski

daleko od Krakowa - na Ziemi Braniewskiej”

 

20.580,00

 

 

-

 

 

 

 

10.000,00

 

 

20.580,00

 

 

10.000,00

 

20.580,00

 

 

10.000,00

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

 

 

O g e m

 

403.116,00

 

21.300,00

 

-

 

424.416,00

 

420.097,37

 

98,98

 

Przychody:

Plan po zmianach na dzie 31.12.2007 r.         -    424.416,00 z

Wykonanie na dzie 31.12.2007 r.                   -    420.097,37 z, co stanowi 98,98%

W tym:

- wpywy z usug (0830)                     18.000,00 z,    wykonan. 16.733,44 z     -     92,96%

   (wiadczone przede wszystkim przez Informacj Turystyczn: ksero, fax, skanowanie, laminowanie,

   drukowanie z komputera,  itp.)

- pozostae odsetki (0920)                        128,00 z      wykonan.       63,93 z     -     49,95%

   (otrzymane odsetki bankowe)

- pozostae przychody (0960)               4.400,00 z      wykonan.  1.412,00 z     -     32,09%

  (s to opaty za: nieterminowy zwrot ksiek, zniszczone i zagubione ksizki, wypoyczenia

  midzybiblioteczne itp.)

- dotacja budetowa  (2480)              371.308,00 z      wykonan. 371.308,00 z -    100%

   (w tym. na realizacj zada biblioteki powiatowej)                      4.000,00 z 

-  Dotacja celowa (2800) Min.Kultury – dot. zakupu nowoci wydawniczych w ramach programu

    operacyjnego „Promocja Czytelnictwa, Rozwj ksigozbiorw bibliotek”    -   20.580,00 z

- Dotacja celowa (2800) Min.Kultury – Projekt „Wyspiaski daleko od Krakowa – na Ziemi

   Braniewskiej”                                                                                                 -    10.000,00 z

 

 

    R O Z C H O D Y (wydatki)                                                                                     

 

 

 

 

Wyszczeglnienie

Plan

przed zmian

 

Zwiksz.

(+)

Zmniejsz

(-)

Plan

na dzie

31.12.2007

Wykonanie

na dzie

31.12.2007

% wykon.

 

3020

Wydatki osob. niezalicz.do wynagr.

350,00

 

350,00

0

0,00

0

 

4010

Wynagrodzen. osobowe pracown.

257.721,00

7.300,00

 

265.021,00

262.500,08

  99,05

 

4090

Honoraria

996,00

 

 

996,00

996,00

100,00

 

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

44.665,00

 

145,00

44.520,00

44.137,06

  99,14

 

4120

Skadki na Fundusz Pracy

6.275,00

343,00

 

6.618,00

6.617,17

  99,99

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.100,00

 

 

5.100,00

5.100,00

100,00

 

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9.300,00

1.457,00

 

10.757,00

10.756,96

100,00

 

4240

Zakup zbiorw bibliotecznych

14.500,00

500,00

 

15.000,00

15.000,00

100,00

 

4260

Zakup energii

16.500,00

 

47,00

16.453,00

16.453,48

100,00

 

4270

Zakup usug remontowych

600,00

 

185,00

415,00

414,80

  99,95

 

4280

Zakup usug zdrowotnych

200,00

 

52,00

148,00

148,00

100,00

 

4300

Zakup usug pozostaych

6.700,00

2.069,00

 

8.769,00

8.768,64

100,00

 

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2.000,00

560,00

 

2.560,00

2.560,26

100,00

 

4370

Opaty z tyt. zakupu us. telef..stacjon.

3.000,00

127,00

 

3.127,00

3.126,58

  99,99

 

4410

Podre subowe krajowe

600,00

 

62,00

538,00

538,04

100,00

 

4430

Rne opaty i skadki

1.167,00

 

 

1.167,00

1.167,00

100,00

 

4440

Odpis na zak. fund. wiad. socjaln.

9.075,00

178,00

 

9.253,00

9.253,00

100,00

 

4700

Szkolenia pracownikw

475,00

 

95,00

380,00

380,00

100,00

 

4740

Zak.mater.papier.do sprz.druk.i urz.kserogr.

800,00

 

99,00

701,00

700,69

  99,96

 

4750

Zak.akces.komput.w tym progr.i licenc

2.512,00

 

199,00

2.313,00

2.313,38

100,00

 

 

R a z e m

382.536,00

12.534,00

1.234,00

393.836,00

390.931,14

   99,26

 

 

Zakup zbiorw bibliotecznych

Projekt „Wyspiaski daleko od......”

20.580,00

 

10.000,00

 

20.580,00

10.000,00

20.580,00

10.000,00

100,00

100,00

 

 

O g e m

403.116,00

22.534,00

1.234,00

424.416,00

421.511,14

  99,32

 

 

Wydatki stanowice koszty dziaalnoci Biblioteki:

Plan wydatkw ogem                                                             424.416,00 z

Wykonanie na dzie 31.12.2007 r.                                                    421.511,14 z    - 99,32 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownikw (4010)                          262.500,08       -  99,05 %

   (rednie zatrudnienie za rok 2007 wynioso 11,5 etat. Na dzie 31.12.2007 r. Biblioteka  

   zatrudniaa 8 osb – na cay etat, 2 osoby – na ¾ etatu, 1 osoba – na ½ etatu i 1 osoba – w

   ramach prac interwencyjnych).

- Honoraria (4090)                                                                                 996,00      -  100,00 %

   (wynagrodzenie wypacone aktorom z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie za Teatr przy 

   stoliku w lutym i maju 07 r.)

- Skadki na ubezpieczenia spoeczne (4110)                             44.137,06            -   99,14 %

- Skadki na Fundusz Pracy                                                                   6.617,17            -   99,99 %

- Wynagrodzenia bezosobowe (4170)                                                   5.100,00     -  100 %

   (wynagrodzen. z tyt. umowy zlecenia zawartej z informatykiem i umowy zlecenia ze

   sprztaczk – zawart na okres urlopu bezpatnego sprztaczki zatrudnionej na stae).

- Zakup materiaw i wyposaenia (4210)                                          10.756,96   -  100 %

   (materiay biurowe i druki biblioteczne, rodki czystoci, prenumerata casopism, materiay

   do konserwacji i remontu kserokopiarek, komputerw i drukarek, a take materiay do IT).

-  Zakup zbiorw bibliotecznych  (4240­)                                            35.580,00   -  100 %

    w tym: ze rodkw organizatora                              15.000,00

                ze rodkw Min. Kultury                             20.580,00

-  Zakup energii  (4260)                                                                       16.453,48   -  100 %

    w tym: energia elektryczna                                        7.864,17

                energia cieplna                                               8.090,15 

                woda                                                                            499,16

- Zakup usug remontowych (4270)                                                         414,80   -  100 %

   (naprawa sprztu – 158,60 z, konserwacja urzdze – 256,20 z)

-  Zakup usug zdrowotnych (4280)                                                         148,00   -   100 %

    (badania okresowe pracownikw staych, wstpne – pracownikw interwencyjnych)

-  Zakup usug pozostaych (4300)                                                        8.768,64      -  100 %

    w tym:

    - opata za odprowadzanie ciekw                             559,98

    - opaty pocztowe, znaczki                                       1.528,91

    -  wywz nieczystoci staych                                     383,75 

    -  dwigi                                                                    1.537,20

    -  opaty bankowe                                                        470,70  

    -  przegld techniczny ganic i inst.hydraul.                 79,30

    -  konserwacja wza ciepowniczego                         732,00

    -  konserw. inst. sygn. p.po.                                    1.195,60

    -  monitorowanie systemu alarmowego                    1.200,00

    -  opaty radiofoniczne i telewiz.                                 184,52

    -  pozostae usugi obce                                                896,68

-  Zakup usug dostpu do sieci Internet (4350)                                   2.560,26      -  100 %

    (czytelnicy korzystaj bezpatnie z dostpu do Internetu)

- Opaty z tyt.zakupu us.telefon.stacjonarnej  (4370)                          3.126,58      -   99,99 %

   (opaty za rozmowy telefon. i fax) 

- Podre subowe krajowe (4410)                                                        538,04       -  100 %

- Rne opaty i skadki (4430)                                                             1.167,00      -  100 %

  

   w tym: skadka ZBP                                                     250,00

               ubezpieczenie majtku                                      468,00 

               opata roczna za dozr techniczny                    449,00

- Odpis na ZFS  (4440)                                                                       9.253,00   -    100 %

   (redn. zatrudn. 11,5 etat. x 804,60 z)  

- Szkolenia pracownikw (4700)                                                             380,00   -     100 %

- Zakup mater.papiern. do sprztu drukarsk. i urz. kserogr. (4740)        700,69   -      99,96 %

- Zakup akces.komputer.w tym program.i licenc. (4750)                     2.313,38  -      100 %

   (program antywirusowy na 14 stanowisk – 653,38 z, abonament dostpu do LEXa –   

   1.321,26 z)

                 

 

 

Stan nalenoci i zobowiza
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie

na dzie 31.12.2007 r.

 

 

 

   NALENOCI                                                                                    Stan - O

 

   ZOBOWIZANIA

 

L.p.

Nazwa wierzyciela

Kwota zaduenia

Termin zapaty

1

Zakad Ubezpiecze Spoecznych

1.563,95

15.01.2008

2

Urzd Skarbowy - Braniewo

1.352,00

20.01.2008

 

O g    e m  

2.915,95

 

W/w zobowizania – to zobowizania niewymagalne.

 

 

Analiza opisowa dziaalnoci Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Braniewie za  2007 r.

 

I. Dziaalno podstawowa Biblioteki:

1. Udostpnianie ksigozbiorw i czasopism.

2. Udzielanie informacji.

3. Dobr i zakup nowoci wydawniczych, g. poprzez wydawnictwa i sklepy internetowe.

4. Opracowywanie  zbiorw.

5. Selekcja ksiek i melioracja katalogw.

6.  Kontynuacja i poszerzanie oferty „ksiki mwionej” dla osb niewidomych,   

      sabowidzcych i z dysleksj.

7. Kontynuowanie prac zwizanych z tworzeniem wasnej bazy danych w programie MAK. 

     Udostpnienie bazy on-line w Internecie.

8. Akcja „Uwolnij ksik”.

9.  Tworzenie Bazy Informacji Lokalnej.

10. Lekcje biblioteczne i wycieczki.

11. „Caa Polska czyta dzieciom”  kontynuacja oglnopolskiej akcji

12. Wystawy i ekspozycje tematyczne.

13. Realizacja kwerend za porednictwem wypoycze midzybibliotecznych.

14. Prowadzenie w Czytelni dla Dorosych:

- kartotek tematycznych pisarzy polskich i obcych, historycznej, regionalnej,

- teczek tematycznych dotyczcych instytucji, szk, podmiotw gospodarczych, ludzi     

   zasuonych dla Braniewa.

15. Wybr „ksiki miesica”. Tworzenie kanonu najchtniej czytanych ksiek przez 

       modych.

II. Wykonywanie zada powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu braniewskiego.

1. Szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek miejsko-gminnych i gminnych:

 - zorganizowane wsplnie z WBP w Olsztynie nt. „MAK – dokumenty elektroniczne”,

-  indywidualne z zakresu uytkowania programu MAK.

2. Penienie orodka biblioteczno-bibliograficznego na terenie powiatu. Wsptworzenie Bibliografii Regionalnej z Wojewdzk Bibliotek Publiczn.

3. Zakup ksiek uzupeniajcy zbiory ze zwrceniem uwagi na potrzeby studentw i osoby doksztacajce si z powiatu oraz dotyczcy regionu.

4. Gromadzenie, opracowywanie i udostpnianie materiaw bibliotecznych, zwaszcza dotyczcych wiedzy o powiecie - prowadzenie kartoteki regionalnej.

5. Wsppartnerstwo bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w realizacji projektu "Wyspiaski daleko od Krakowa - na Ziemi Braniewskiej".

6. Integracja rodowiska bibliotekarskiego - zorganizowanie wsplnie z Bibliotek Gminn

w Lelkowie i SBP spotkania bibliotekarzy i emerytw bibliotek publicznych z terenu powiatu

z Braniewa z okazji Dnia Bibliotekarza.

7. Wsppraca z instytucjami na terenie powiatu, m.in.: Muzeum M. Kopernika we Fromborku, Fundacj im. M. Kopernika we Fromborku.

III. Zbiory biblioteczne, udostpnianie, upowszechnianie.

1. Stan ksigozbioru na koniec 2007 r.:

- 75.027 vol., w tym 929 vol. czasopism oprawnych,

- zbiory  specjalne: 2.334 jednostek.

Zakupiono ogem 1.513 pozycji na kwot               - 35.580 z,

w tym z dotacji:

- z Ministerstwa Kultury                                          - 20.580 z - 870 ksiek + 2 CD

Przyjto w darze:

- 624 vol. na kwot 15.931,09 z.

- zbiory specjalne (prace magisterskie i dyplomowe) na kwot 180 z.

Zaprenumerowano 40 tytuw czasopism na kwot 4.558  z.

W roku sprawozdawczym zarejestrowanych byo ogem 3.107 czytelnikw wypoyczajcych materiay biblioteczne na zewntrz.

Liczba wypoycze na zewntrz wynosia:

- ksiek                       - 48.509

- czasopism                   -   2.342                      

Prezencyjnie udostpniono:

- ksiek                       - 17.040

- czasopism                   - 46.766

Liczba odwiedzin ogem                                     - 46.672

Liczba udzielonych informacji                                 - 13.845

Liczba osb korzystajcych z Internetu                      -   5.996

Liczba wypoycze midzybibliotecznych                 -     322 vol.

Liczba wypoycze ksiki mwionej                      -     155 tytuw

Z uwagi na studentw i osoby uzupeniajce wyksztacenie dostosowuje si zarwno zakupy ksiek (np. program komputerowy "Tumacz jzyka angielskiego", 5. tomowy sownik acisko-polski)  jak i prenumerat czasopism (Forbes, Stosunki Mdzynarodowe) do tej kategorii czytelnikw. Na bieco dokonywane s zakupy poszukiwanych nowoci. Czytelnicy kierowani s take do  innych dziaw i bibliotek, informowani o moliwoci wypoycze midzybibliotecznych - ponad dwukrotny wzrost. Bibliotekarze pomagaj studentom w korzystaniu z katalogw komputerowych i wyszukiwaniu ksiek, tworzeniu bibliografii, a take przy korzystaniu z programu LEX on-line. 

Studenci kierunkw pedagogicznych korzystaj dodatkowo z literatury piknej w Oddziale dla Dzieci.

W Czytelni dla Dorosych i w Oddziale dla Dzieci organizowane s od kilku lat zajcia z biblioterapii  dla uczniw  z Orodka Szkolno-Wychowawczego.

Odbyy si dwa spotkania z pensjonariuszami z Domu Pomocy Spoecznej.

W Wypoyczalni dla Dorosych dziaa punkt ksiki mwionej, udostpniajcy ksiki mwione ze zbiorw wasnych oraz Biblioteki Elblskiej. Obsuguje si tu osoby niewidome i sabowidzce, zrzeszone w Polskim Zwizku Niewidomych. Z tej formy czytelnictwa skorzystao z rn czstotliwoci 36 osb, wypoyczyli oni 155 tytuw. Dla osb starszych kupowane s ksiki z duymi literami.

Biblioteka przystosowana jest do potrzeb osb niepenosprawnych (winda, podjazd, brak progw), w zwizku  z   tym regularnie odwiedzaj bibliotek czytelnicy na wzkach inwalidzkich i o kulach.

IV. Automatyzacja procesw bibliotecznych.

Ksigozbir zosta wprowadzony do MAK-a w 85 %.

Biblioteka dysponowaa 16 komputerami w tym w ramach projektw:  3 stanowiska – IKONKA, 1. stanowisko - KISS i 2  stanowiska – PIAP.

Czytelnicy korzystaj bezpatnie z Internetu.

V. Formy popularyzacji czytelnictwa.

Biblioteka realizowaa szereg form pracy majcych na celu popularyzacj czytelnictwa. Adresowane one byy zarwno do mieszkacw miasta jak i powiatu. Do waniejszych form pracy zrealizowanych nale:

- formy zespoowe: spotkania autorskie, dyskusje nad ksik, lekcje biblioteczne,

- formy zbiorowe: „Gone czytanie”, pogadanki, wycieczki do biblioteki, konkursy, quizy,

  zgaduj-zgadule, zajcia plastyczne, gry, zabawy,

- formy imprezowe: teatr przy stoliku, pasowanie na czytelnika, spotkania okolicznociowe 

   m.in. Dzie Bibliotekarza,

- formy pogldowe: afisze i plakaty, ekspozycje ksiek, informacje zamieszczane w mediach

  lokalnych,

- formy indywidualne: korzystanie z Internetu, zajcia wyrwnawcze.

Ogem skorzystao 5.554 osoby.

VI. Krtki opis najwaniejszych  form popularyzacji czytelnictwa:

 Konkursy:

- jzykowy z cyklu Barwy Jzyka Polskiego pt.” Jak si nie ba liczebnikw” –dla uczniw szk rednich – organizator Czytelnia dla Dorosych . (1.etap – 14.03, 2. etap – 18.04) – 70 osb.

- ortograficzny pt.: „O tytu Mistrza Ortografii Powiatu Braniewskiego” (16.11)

 Organizatorem konkursu ortograficznego, jak co roku, by Oddzia dla Dzieci. Konkurs skierowany do uczniw gimnazjw z Braniewa i powiatu. Uczniowie biorcy udzia w konkursie stanowili  wsk grup modziey wytypowanej przez nauczycieli jzyka polskiego lub w drodze konkursu midzyszkolnego. Byli to najlepsi uczniowie w zakresie posugiwania si   zasadami polskiej ortografii, reprezentanci swojej placwki. Za cel gwny konkursu ortograficznego w bibliotece obrano wic sprawdzenie umiejtnoci w zakresie poprawnego pisania  na forum innym ni klasa i szkoa. Z dyktandem „najeonym” licznymi puapkami  zmagao si  9  gimnazjalistw. Poziom uczestnikw konkursu okaza si do wyrwnany.  Tylko jedna osoba napisaa tekst dyktanda bezbdnie  otrzymujc tym samym Tytu Mistrza Ortografii Powiatu Braniewskiego.

Spotkania i zajcia w Oddziale dla Dzieci.

1. Ferie zimowe pt. „Nasze wyprawy polarne”- rotacyjnie 586 osb, w tym Czytelni dla Dzieci 257, z komputera skorzystao 165.

Wybr tematu wiza si  z przypadajc w grudniu  setn rocznic urodzin Aliny Centkiewiczowej, Mwic o jej dorobku twrczym nie mona pomin osoby ma, Czesawa.

Zajcia  skupione byy przede wszystkim wok sylwetek i twrczoci  Centkiewiczw. Podczas codziennych spotka dzieci poznaway naturalne rodowisko Grenlandii i zwyczaje jej mieszkacw. Pomoc w tym bya opowie o maym  eskimoskim chopcu pt. „Odarpi syn Egigwy”. W czasie prac plastycznych dzieci wykonay z kartonu sylwety Eskimosw. Tym zajciom towarzyszyy rozmowy( „nieg jest biay”, „Imi eskimoskie”) poszerzajce zakres sownictwa dzieci.

 Wsplnie z dziemi  przygotowano  kcik literacki zatytuowany:  „O ... Centkiewiczach, wyprawach i ksikach”.  Nastrj i klimat mronych kontynentw podkrelay odpowiednie dekoracje. Wiele elementw dekoracji chtnie wykonay dzieci. Z radoci bray udzia w zabawach:„wyprawa” na Antarktyd oraz „Podr na Grenlandi”. Udajc si  na Grenlandi nie zapomniano: o wizie, o wielkiej  walizce z niezbdnym  ekwipunkiem - zimowej i letniej odziey .  Bya podr pocigiem, lot samolotem, nocleg w hotelu. Dzieci zapoznay si z warunkami klimatycznymi i przygodami jakie mog ich spotka w podry.

 Po za tym codziennie towarzyszyy dzieciom: zagadki, gry stolikowe, wiczenia relaksujce, poczstunek i niespodzianki, np. mini koncertu pt. „Sia saksofonu”.

Tak ja zwykle nie zabrako spotkania z interesujc osob z naszego regionu. By to pan Antoni Czy,  specjalista ds. ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo – lenej. Spotkania pod nazw „Lene tajemnice” byy  okazj do wysuchania ciekawych opowieci z ycia lasu i wykonania prac plastycznych.

. Na zakoczenie ferii  odbya si, jak co roku, zabawa poczona ze sodkim poczstunkiem. W programie ostatniego dnia  zatytuowanego „Raz jeszcze...chc by postaci z ksiki” znalazy si: „Przebieranki, mie sercu bajki” Na koniec wszystkim uczestnikom wrczone zostay dyplomy i  drobne upominki.

2. Midzynarodowy dzie ksiki i praw autorskich

Spotkanie  „Moje ksiki”. Wstpem do rozmw sta si wiersz  o ksikach Ewy Kozyry - Pawlak. Przybliono jzyk poetycki, ktry pobudza wyobrani dzieci Ciekawych informacji o  historii  obchodw  dowiedziay si dzieci uczestniczce w krtkiej  prezentacji przygotowanej przez bibliotekark. Najbardziej spodoba si  im pomys  obdarowywania w tym dniu  przyjaci, znajomych i nieznajomych ksik i r. Spotkanie stao si okazj do  serdecznego obcowania z literatur  a zarazem okazj do oddania hodu jej twrcom (20 osb).

Oddzia dla Dzieci odwiedziy 133 osoby.

3. Zajcia plastyczne pt.: „ Kartka wielkanocna”

W miejsce tradycyjnego konkursu witecznego, w Oddziale dla Dzieci,  przeprowadzono cykl zaj plastycznych zatytuowanych: „Kartka wielkanocna”. Podobny cykl odby si w grudniu przed Boym Narodzeniem. Uczestnikami zaj byli uczniowie klas I-III z braniewskich szk podstawowych. Dziaania plastyczne  przeplatano wsplnym piewem i  czytaniem utworw. Duo ciepa i humoru wnis zabawny wiersz T. Chudego pt.: „Wielkanoc”. 

Efektem pracy dzieci byy pomysowe, rnokolorowe, wasnorcznie wykonane kartki stanowice barwn ekspozycje w Czytelni. W zajciach  uczestniczyo 79 osb.

4. Dzie Ziemi    pod hasem „Ekologia”

Po raz kolejny w Oddziale dla Dzieci odby si cykl  zaj dla  6- latkw 

z zakresu  edukacji ekologicznej. Okazj do podjcia tematu stay si obchody Dnia Ziemi, ktre nie powinny by obojtne adnemu z jej mieszkacw.

Znaczenie wyrazu ekologia starano si przybliy poprzez wiersz  autorstwa D. Klimkiewicz pt.: „Ekologia”. Wanym punktem zaj stay si  rozmowy na temat „Deklaracji maego ekologa”. Tak deklaracj otrzymaa kada z grup uczestniczcych w zajciach.

Podsumowaniem zaj z ekologii byo wykonanie  pracy plastycznej Ekomieciora - stwora z odpadw przyniesionych przez dzieci do biblioteki.

 Do jego wykonania zachci zabawny wiersz Natalii Usenko pt. „Potwr ekologiczny”.. Ilo spotka: 3. Liczba uczestnikw: 81.

5. Gone czytanie

Spotkania pod hasem: „Czytelnicze powitanie wiosny” zorganizowano w Oddziale dla Dzieci spotkania pod hasem: „Czytelnicze powitanie wiosny”. Uczestnikami a zarazem odbiorcami byy dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III. Czytanie przeplatano rozmowami, zabawnymi historyjkami, zabawami oraz wsplnym piewem.

Ilo spotka: 7. Liczba uczestnikw: 171.

6. Dzie Dziecka

 W Oddziale dla Dzieci organizuje si  w tym dniu grupowe i indywidualne spotkania z najmodszymi, skadane s   czytelnikom  yczenia, czstuje si sodyczami.

W zajciach w Bibliotece  uczestniczyli   uczniowie klasy IV b SP Nr 6 w Braniewie. Byy rozmowy na temat: „Skd zrodzi si pomys obchodw Dnia Dziecka” czy „Dzie Dziecka  w innych pastwach”. Spotkanie przybrao charakter zabawowy po przeczytaniu humorystycznego wiersza M. Terlikowskiej zatytuowanego „Czego wam yczy”. Dzieci podaway okrelenia wynikajce z treci utworu wzbogacajc o swoje marzenia -yczenia. Efektem spotkania staa si kolorowa ekspozycja prac uczniw zatytuowanych: „Moja mapa marze”. Bya dla kadego rwnie sodka niespodzianka przygotowana przez nauczycielk.

7.  Caa Polska Czyta Dzieciom

Odby si  VI z rzdu Oglnopolski Tydzie Czytania. W akcje czytania jak  co roku wczy si Oddzia dla Dzieci MBP w Braniewie. Spotkania cieszyy si sympati  przedszkolakw 

i uczniw klas I-III.

W tym roku do czytania wybranych pozycji literatury zaproszono  burmistrza  Braniewa ,  dyrektorw bankw, finalistk I edycji programu pt.: „Przebojowa Polka", dziennikarzy, modzie o predyspozycjach aktorskich. Chtnych do wsplnego czytania nie zabrako rwnie wrd samych odbiorcw. Dzieci z wielkim przejciem  prezentoway krtkie, zabawne wiersze

 i bajki. Spotkania z ksik  urozmaicano  niespodziankami przyniesionymi przez  goci.

Ilo spotka : 5. Ilo osb : 286

Oddzia dla Dzieci odwiedzio 111 dzieci, w zajciach zorganizowanych uczestniczyo 25 osb.

8.     Wakacje   pod hasem: „Dla dzieci na lato: wsteczki chabrw, bukiety makw...”.

Na pocztku lipca ogoszony zosta konkurs plastyczny pt.: „Podr z moim ulubionym bohaterem”. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono dzieci w wieku 7-13 lat. Prace powstaway w bibliotece  podczas zaj plastycznych i w domu. Ekspozycj barwnych prac   mona byo oglda do koca wrzenia.

W godzinach otwarcia Biblioteki odbyway si „Wirtualne spotkania...”. Modzi czytelnicy  przegldali strony internetowe przyjazne dziecku, w tym serwisy powicone ksikom. Podczas kameralnych spotka czytano bajki, opowiadania, wiersze dostpne na stronach, uczestniczono w zabawach literackich, rozwizywano zagadki, quizy i krzywki, ukadano puzzle. Duym zainteresowaniem cieszyy si wdrwki po serwisach z bogatym zbiorem kolorowanek, malowanek i rysowanek dla najmodszych oraz wirtualne zwiedzanie muzeum Dobranocek unikalnej kolekcji zabawek, lalek.  Dzieci  korzystay rwnie z Bajkowej Poczty uczc si zasad budowania zwizej informacji. By rwnie czas na dowolne zabawy i gry komputerowe.

Nie zabrako wakacyjnych ekspozycji zatytuowanych „Z literatur w plecaku”. W Oddziale dla Dzieci przygotowano prezentacj wybranych pozycji literatury o wakacjach i na wakacje pt.: „Czarne stopy i nie tylko”, ekspozycj ksiek Jana Grabowskiego popularyzujc literatur o zwierztach oraz  pt.: „Krl Maciu Pierwszy J. Korczaka”.

Oddzia dla Dzieci odwiedzio 2.255 osb, w tym Czytelni dla Dzieci 1330 rotacyjnie  dzieci. W zajciach z komputerem wzio udzia  651 osb.

9. Pasowanie uczniw klas pierwszych na czytelnikw oddziau dla dzieci

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjcie najmodszych uczniw- pierwszoklasistw  braniewskich szk podstawowych do grona czytelnikw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie . Organizowane co roku, stao si wanym punktem w kalendarzu wydarze Oddziau dla Dzieci.

W tym roku  uroczysto  przebiegaa pod hasem: „Ja umiechem swej okadki wci ci witam i zapraszam”. Uczniowie  kl. III a ze Szkoy Podstawowej Nr 3 w Braniewie pod kierunkiem bibliotekarek szkolnych i nauczycielek  przygotowali  przedstawienie pt.: „Spotkanie z bajk”. Dzieci z duym zaangaowaniem uczestniczyy w uroczystoci. Odpowiaday na wiele pyta  o przeczytanych ksikach, o ich poszanowaniu, rozwizyway krzywki i rebusy. Nastpnie po zdaniu „egzaminu na czytelnika” dzieci zoyy uroczyste lubowanie. Kady ucze otrzyma  ekslibris biblioteki dla dzieci. Zostay rwnie wrczone dyplomy pamitkowe dla klas. Celem  spotkania byo stworzenie przyjaznej atmosfery podczas pierwszego kontaktu z bibliotek,  uwiadomienie roli ksiki, wyrobienie nawyku korzystania ze zbiorw biblioteki, a take zainteresowa czytelniczych. Odbyy si 3 spotkania, uczestniczyo 330 osb.

10. Spotkanie z Agat Ptorak ilustratork i pisark dla dzieci

 W spotkaniach uczestniczyy przedszkolaki i uczniowie klas I-III.

W formie zabawnej historyjki obrazkowej autorka przedstawia dzieciom swoj drog twrcz. Dzieci miay okazj obejrze ilustracje ksikowe oraz rcznie szyte zabawki. Wysuchay utworu „Maa Wiedma Jagodzia i wielka tajemnica” nt. dawnych wierze ludowych.

Nastpnie dzieci rysoway wybrane przez siebie niezwyke stworzenia. Dziewczynkom przypady do gustu zwiewne poudnice i malutkie ubota. Chopcy chtniej rysowali wodniki i strzygi. W ostatniej czci spotkania autorka rozdaa dzieciom wasnorcznie wykonane zakadki do ksiek. Duo emocji wzbudzio oczekiwanie na wpis i autograf do ksiek lub na zakadkach.  Pani Agacie podzikowano kwiatkami i umiechem wyraajc nadziej na kolejne  spotkanie. Ilo spotka: 2.  Ilo osb: 137

Teatr przy Stoliku, aktorzy z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie:

 -    sztuka A. Arbuzowa pt.  „Staromodna historia” -27.02 (65 osb).

 -    sztuka P. Sauvila pt.  „Soce dla dwojga” -28.05. (26 osb).

 Tydzie Bibliotek  (07-13.5.) pod hasem „Biblioteka mojego wieku”

- konkurs pt.: „Biblioteka-Ksika-Informacja”, na 6 pyta opublikowanych  w Gazecie Braniewskiej IKAT odpowiedziao 11 czytelnikw - wylosowano 3 nagrody ksikowe,

- wystawa „Najstarsze ksiki ze zbiorw Biblioteki Miejskiej w Braniewie”,

- Oddzia dla Dzieci odwiedziy grupy przedszkolne oraz szkolne. Bya okazja  do zrobienia pamitkowego zdjcia. Najmodsi czytelnicy czstowani byli sodyczami.

Oddzia dla Dzieci odwiedzio 380 osb.

Dzie Bibliotekarza

-   Uroczyste spotkanie bibliotekarzy i emerytw MBP z wadzami miasta.

- spotkanie bibliotekarzy powiatu braniewskiego (z bibliotek publicznych, szkolnych,  pedagogicznej i garnizonowej)  w Bibliotece Gminnej w Lelkowie. (40 osb).

           

Wykady

- „Ukraicy na zachodnich i pnocnych ziemiach Polski 1947-1957” - Igor Haagida, prac. UG i IPN w Gdasku (18.03,). Spotkanie zorganizowano ze Zwizkiem Ukraicw w Polsce.

(40 osb).

- WYPDZENI, PRZYPDZENI…ksztatowanie si nowego spoeczestwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949 – Renata Gieszczyska prac. IPN-u w Biaymstoku Delegatury w Olsztynie (38 osb)

Wystawy:

- Misyjnego Seminarium Duchownego Ksiy Werbistw w Pieninie  o Ojcu Marianie  elazku SVD pt. ladami Ojca Trdowatych”, spotkanie z O. W. Dudarem SVD i klerykami z Indii. (45 osb).

-  „Wypdzeni przypdzeni. Ksztatowanie si nowego spoeczestwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949” (26 tablic) . Wystawa z IPN w Biaymstoku, Delegatura w Olsztynie wg scenariusza Renaty Gieszczyskiej.

Ekspozycje:

- „Stanisaw Wyspiaski – Autoportrety” z okazji 100. rocznicy mierci (stycze).

- „Napoleon w Olsztynie i okolicach” z okazji 200. bitew napoleoskich na Warmii i 

   Mazurach.( luty).

- „Z dziejw Biblioteki Miejskiej w Braniewie 1947-2007” z okazji 60.lecia biblioteki  (maj).

- „Braniewo w malarstwie” (lipiec).

- „Miniatury piecw warmiskich z manufaktury P. Ciszka w Nakomiadach” (sierpie).

VII. Gabinet Rycin

Biblioteka wsplnie  z Fundacj im. M. Kopernika we Fromborku kontynuuje akcj 

pt. „Kolekcja dla Braniewa”.  Kolekcja jest zbiorem dzie sztuki darowanych lub przekazanych w depozyt Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie przez Narodow Galeri Sztuki „Zachta” oraz artystw ofiarowujcych swoje prace poprzez Fundacj. Zamierzeniem twrcw „Kolekcji dla Braniewa” byo przypomnienie artystycznych tradycji miasta Braniewa w ubiegych stuleciach oraz uatwienie spoecznoci bezporedniego kontaktu z dzieami sztuki wybitnych artystw wspczesnych.

VIII. Zatrudnienie, kwalifikacje, doksztacanie i doskonalenie bibliotekarzy.

Na koniec roku zatrudnionych byo 8 pracownikw merytorycznych, w tym 7 z wyksztaceniem wyszym i 1 rednim bibliotekarskim.

W pracach bibliotecznych wspomagay:

- 2 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, ktre ju wczeniej zostay przeszkolone w zakresie wprowadzania danych w programie MAK.

Pracownicy podnoszcy kwalifikacje zawodowe:

- 1 osoba kontynuowaa studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdaskim – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.

- 1 osoba rozpocza studia podyplomowe w Wyszej Szkole Turystycznej i Hotelarstwa w Gdasku

IX. Szkolenia

Bibliotekarze uczestniczyli w:

- "Warsztatach Lokalnego Oywienia Gospodarczego" (organizowane przez PUP) - 2 osoby w 3. spotkaniach,

- Warsztatach "LOT podstawowym ogniwem tworzenia produktw turystyki przyrodniczej i ekoturystyki" - 1 osoba,

- w szkoleniach zorganizowanych przez Wojewdzk Bibliotek Publiczn w Olsztynie

- w konferencji "Rewitalizacja Miasta Braniewo" - 3 osoby.

X. Projekty wasne

Projekt "Wyspiaski daleko od Krakowa - na Ziemi Braniewskiej" dofinansowany zosta ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego pn. WYSPIASKI. Projekt przeznaczony by dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw i szk rednich. Jego celem byo upowszechnianie wiedzy o yciu i twrczoci Stanisawa Wyspiaskiego. Partnerami byli: Urzd Miasta, Starostwo Powiatowe, biblioteki gminne i miejsko-gminne, Braniewskie Centrum Kultury.

W ramach projektu odbyy si:

- warsztaty teatralne przeprowadzone przez Marcina Kiszluka, aktora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,

- impreza pn. "Dzie z Wyspiaskim",

w skad ktrej wchodziy:

- wykad pt.: "ycie i twrczo artystyczna Stanisawa Wyspiaskiego" poczony z pokazem slajdw, ktry zaprezentowaa Elbieta Topolnicka-Niemcewicz, kustosz Muzeum im. Mikoaja Kopernika we Fromborku,

- wykad pt.: "Najwikszy z gigantw", ktry wygosi profesor Bohdan Guszczak z Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie.

Po wykadach uczestnicy obejrzeli ekranizacj "Wesela" w reyserii Andrzeja Wajdy.

W holu Braniewskiego Centrum Kultury mona byo zobaczy wystaw prac, ktre powstay podczas warsztatw plastycznych.

W ramach projektu zorganizowano take trzy konkursy:

- multimedialny: "Mj Wyspiaski",

- wiedzy o Stanisawie Wyspiaskim: "Z biegiem lat, z biegiem dni…",

- plastyczny: "Moje widzenie twrczoci Stanisawa Wyspiaskiego".

Prace z konkursu plastycznego prezentowane byy w holu biblioteki.

Uroczyste podsumowanie projektu uwietni wystp aktorw z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie pt. "Kultowe Wesele"

We wszystkich dziaaniach uczestniczyo cznie 926 osb.

Wysoko uzyskanych rodkw z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10.000 z.

XI.  Uczestnictwo w projektach

1. Rozwj ksigozbiorw bibliotek.

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego program operacyjny  „Promocja

czytelnictwa” priorytet I „Rozwj ksigozbiorw bibliotek”. W ramach projektu zakupiono - 870 ksiek + 2 dokumenty elektroniczne  na sum 20.580 z.

2. Dyskusyjny Klub Ksiki

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja

czytelnictwa" Priorytet 2: Rozwj sektora ksiki i promocja czytelnictwa; Projekt wpisany  w wieloletni program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora ksiki "Tu czytamy" prowadzony przez Instytut Ksiki. W wojewdztwie warmisko-mazurskim koordynowany przez Wojewdzk Bibliotek Publiczn w Olsztynie. W ramach projektu Biblioteka otrzymaa 10 kompletw ksiek po 10 egz. Odbyo si 11 spotka DKK i 1 spotkanie autorskie z Antonim Liber.

3. Programu Partnerstwa Lokalnego

Starosta Powiatu Braniewskiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy w Braniewie w porozumieniu z Midzynarodowym Centrum Partnerstwa w Krakowie wdraaj Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Powiatu Braniewskiego.

W ramach programu odbyy si:

- konferencja promujca program,

- Warsztaty Lokalnego Oywienia Gospodarczego

 

 

 

 

 

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE NA DZIEŃ 31.12.2007”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.04.2008, 13:42 CESTwprowadzenie informacji - SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRANIEWIE NA DZIEŃ 31.12.2007

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.