Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Projekty budżetu miasta > Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2014 rok. Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558097
  Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 06 listopada 2015 roku. w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2016 rok.

  Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2014 rok.

Zarzdzenie Nr 152/2013

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 12 listopada 2013 roku.

 

 

w sprawie projektu budetu Miasta Braniewa na 2014 rok.

 

 

 

Na podstawie art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorzdzie gminnym       (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,  poz 594 z p. zm.) w zwizku z art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity :DZ.U. z 2013r, poz. 885 z p. zm.)

 

Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:

 

1

Przyjmuje si projekt uchway budetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budetu  zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

 

2

Postanawia si projekt uchway budetowej na 2014 rok wraz z  uzasadnieniem do projektu budetu  przedoy najpniej do 15.11.2013r:

a)    Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

b)    Radzie Miejskiej w Braniewie celem podjcia uchway budetowej na 2014 r. 

 

3

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zał. nr 1 do zarzadzenia w sprawie projektu budżetu 2014r.pdf
2Uchwala w sprawie budżetu miasta Braniewa na 2014r..pdf
3zał.1 dochody 2014.pdf
4Załącz 1a dochody 2014.pdf
5zał .3 wydatki jednoroczne inwestycyjne 2014r .pdf
6zał. nr 4 zadania zlecone-2014.pdf
7zał nr.5 dotacje z jst 2014.pdf
8zał.nr 6 nadwyzka deficyt 2014.pdf
9zał. nr 7 dotacje -.2014.pdf
10zał nr 8 zakłady budzetowe dotacja 2014.pdf
11zał. nr 8a doch własne jedn ośw 2014.x ls.pdf
12Spis treści do objaśnień 2014doc.doc
13I.Budżet na 2014 rok - podstawa prawna, załozenia, dane ogólne.pdf
14II. Dochody budzetu 2014r.pdf
15III.Wydatki budżetu 2014.pdf
16IV.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-2014.pdf
17V. Dochody własne jednostek budzetowych 2014r..pdf
18VI.Wnioski dotyczące budzetu miasta na 2014 rok .pdf
19zal_nr1.pdf
20zal_nr1a.pdf
21zal_nr1b.pdf
22zal_nr1c.pdf
23zal_nr1d.pdf
24zal_nr1e.pdf
25zal_nr2.pdf
26zal_nr2a.pdf
27zal_nr2b.pdf
28zal_nr2c.pdf
29zal_nr2d.pdf
30zal_nr2e.pdf
31zal_nr2f.pdf
32zal_nr2g.pdf
33zal_nr2h.pdf
34zal_nr2i.pdf
osoba wytwarzajca informacj publiczn: Iwona Kilarskadata wytworzenia informacji publicznej:
2013-11-15

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2014 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.11.2013, 00:12 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.