Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 195/2011 w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2012 rok. Dzi jest 15.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6558137
  Zarządzenie Nr 195/2011 w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2012 rok.

 

Zarzdzenie Nr 195/2011
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 08 listopada 2011 roku.w sprawie projektu budetu Miasta Braniewa na 2012 rok.Na podstawie art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz 1591 z p. zm.) w zwizku z art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z p. zm.)


Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si projekt uchway budetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budetu zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2

Postanawia si projekt uchway budetowej wraz z objanieniami i informacj o stanie mienia komunalnego przedoy najpniej do 15.11.2011r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie celem podjcia uchway budetowej na 2012 r.


4

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Braniewa na 2012r.pdf
2zał. nr 1 do zarzadzenia w sprawie projektu budżetu 2012r.pdf
3Spis treści do objaśnień 2012doc.pdf
4I.Budżet na 2012 rok - podstawa prawna, załozenia, dane ogólne.pdf
5II. Dochody budzetu 2012r.pdf
6III.Wydatki budżetu 2012.pdf
7IV.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-2012.pdf
8V. Dochody własne jednostek budzetowych 2012r.pdf
9VI.Wnioski dotyczące budzetu miasta na 2012 rok .pdf
10zał.1 dochody 2012 rok.pdf
11Załącz 1a dochody 2012.pdf
12zal.1a,1b,1c,1d.pdf
13zał. nr 2 wydatki - 2012.pdf
14zal.2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,2i.pdf
15zał .3 wydatki jednoroczne inwestycyjne 2012r .pdf
16zał. nr 4 wydatki na programy i projekty unijne 2012r.pdf
17zał. nr 5 zadania zlecone-2012 rok.pdf
18zał nr.6 dotacje z jst 2012.pdf
19zał.nr 7 nadwyzka deficyt-2012.pdf
20zał. nr 8 dotacje - 2012.pdf
21zał nr.9 zakłady budzetowe dotacja - 2012.pdf
22Załącznik nr9a dochody własne jednostek oświatowch 2012.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 195/2011 w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2012 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.11.2011, 23:49 CETwprowadzenie informacji Zarządzenie Nr 195/2011 w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2012 rok.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.