Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09.11.2012r. w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2013 rok. Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480759
  Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09.11.2012r. w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2013 rok.

 

Zarzdzenie Nr 177/2012

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 09 listopada 2012 roku.w sprawie projektu budetu Miasta Braniewa na 2013 rok.Na podstawie art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz 1591 z p. zm.) w zwizku z art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z p. zm.)


Burmistrz Miasta Braniewa zarzdza co nastpuje:


1

Przyjmuje si projekt uchway budetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budetu zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia.

2

Postanawia si projekt uchway budetowej wraz z objanieniami i informacj o stanie mienia komunalnego przedoy najpniej do 15.11.2012r:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,

  2. Radzie Miejskiej w Braniewie celem podjcia uchway budetowej na 2013 r.


4

Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem wydania i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zał. nr 1 do zarzadzenia w sprawie projektu budżetu 2013r.pdf
2Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Braniewa na 2013r.pdf
3zał. nr 1 dochody 2013.pdf
4zał. nr 1a dochody 2013.pdf
5zał. nr 2 wydatki 2013.pdf
6zał. nr 3 zadania inwestycyjne - 2013 .pdf
7zał. nr 4 zadania zlecone-2013 rok.pdf
8zał. nr 5 dotacje z jst 2013.pdf
9zał. nr 6 nadwyzka deficyt 2013.pdf
10zał. nr 7 dotacje -.pdf
11zał. nr 8 zakłady budzetowe dotacja 2013.pdf
12Załącznik nr 8a dochody własne jednostek oświatowch2013xls.pdf
13Spis treści do objaśnień 2013doc.pdf
14I.Budżet na 2013 rok - podstawa prawna, załozenia, dane ogólne.pdf
15II. Dochody budzetu 2013r.pdf
16III.Wydatki budżetu 2013.pdf
17IV.Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych-2013.pdf
18V. Dochody własne jednostek budzetowych 2013r.pdf
19VI.Wnioski dotyczące budzetu miasta na 2013 verdana rok .pdf
20zal. 1a.pdf
21zal. 1b.pdf
22zal. 1c.pdf
23zal. 1d.pdf
24zal. 2a.pdf
25zal. 2b.pdf
26zal. 2c.pdf
27zal. 2d.pdf
28zal. 2e.pdf
29zal. 2f.pdf
30zal. 2g.pdf
31zal. 2h.pdf
32zal. 2i.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09.11.2012r. w sprawie projektu budżetu Miasta Braniewa na 2013 rok.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
26.11.2012, 14:54 CET
26.11.2012, 01:33 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.