Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Budżet i majątek miasta > Budżet miasta > SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2007 ROKU Dzi jest 18.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6480792
  SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2007 ROKU

           

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2007 ROKU

 

 

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdzia 92113 Centra kultury i sztuki

 

 

Lp.

Paragraf

Nzwa paragrafu

Plan finansowy NA DZIE 01.01.2007

Przesunicia

Plan finansowy  NA DZIE 31.12.2007

Wykonanie na dzie 31.12.2007

Stosunek 8/7

Zwikszenia

 

zmniejszenia

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. DOCHODY

 

 

 

 

 

 

1

0750

Dochody z najmu i dzierawy

63.800,00

13.500,00

 

77.300,00

70.529,95

91.24%

2.

0830

 

 

Wpywy z usug

312.745,00

128.055,00

 

440.800,00

445.494,33

101.06%

3.

0920

 

Pozostae odsetki

100,00

 

 

100,00

72,11

72,11%

4.

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

10.000,00

8.490,00

 

18.490,00

18.490,00

100,00%

5.

2480

Dotacje podmiotowa z budetu otrzymana przez samorzdow instytucj kultury

 

550.000,00

55.000,00

 

605.000,00

605.000,00

 

100,00%

I

RAZEM

936.645,00

205045,00

0

1.141.690

1.139.586,39

99,82%

II

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego

 

 

 

16.487

16.486,86

 

 

Ogem (I+II)

 

 

 

1.158.177

1.156.073,25

 

III WYDATKI

 

 

 

 

 

 

1.

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze

240,00

0

0

240,00

140,00

58,33%

2.

4010

Wynagrodzenia osobowe

403.500,00

1.500,00

0

405.000,00

404.571,18

99,89%

3.

4110

 

Skadki ZUS

65.000,00

2.000,00

0

67.000,00

66.900,06

99,85%

4.

4120

 

Skadki FP

8.580,00

700,00

0

9.280,00

9.270,70

99,90%

5.

4170

 

Wynagrodzenia bezosobowe

49.600,00

14.400,00

0

64.000,00

63.525,78

99,26%

6.

4210

Zakup materiaw i rodkw nietrwaych

38.350,00

43.850,00

0

82.200,00

82.140,27

99,93%

7.

4260

 

Zuycie energii

82.555,00

56.445,00

0

139.000,00

138.449,16

99,60%

8.

4270

 

Usugi remontowe

4.400,00

2.350,00

0

6.750,00

6.744,20

99,91%

9.

4280

Zakup usug zdrowotnych

300,00

0

0

300,00

300,00

100,00%

10.

4300

 

Zakup usug obcych

243.150,00

98.900,00

0

342.050,00

342034,38

100,00%

11.

4350

 

Usugi internetowe

1.200,00

0

300,00

900,00

885,71

98,41%

12.

4360

Opaty za usugi telefonii komrkowej

8.900,00

580,00

0

9.480,00

9473,71

99,93%

13.

4370

Opaty za usugi telefonii stacjonarnej

6.000,00

200,00

0

6200,00

6184,39

99,75%

14.

4380

Zakup usugi obejmujcej tumaczenia

500,00

0

0

500,00

500,00

100,00%

15.

4410

Podre krajowe i ryczaty samochodowe

5.000,00

0

1.100,00

3.900,00

3886,04

99,64%

16.

4440

Dofinansowanie ZFS

13.400,00

0

200,00

13.200,00

13179,00

99,84%

17.

4480

Podatek od nieruchmoci

3.650,00

0

57,00

3593,00

3.593,00

100,00%

18.

4580

Odsetki pozostae

 

120,00

325,00

0

445,00

440,58

99,01%

19.

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserokopiarek

1.200,00

0

0

1.200,00

1.122,41

93,53%

20.

4750

Zakup akcesoriw komputerowych

1.000,00

0

500,00

500,00

451,40

90,28%

III

Razem

936.645,00

221.250,00

2.157,00

1.155.738

1.153.791,97

99,83%

IV

Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego

 

 

 

2.439

 

 

2.281,28

 

 

Ogem (III+IV)

 

 

 

1.158.177

1.156.073,25

 

 

 

Wyszczeglnienie rde przychodw

W 2007 roku Braniewskie Centrum Kultury osigno przychody w wysokoci 1 139.586,39 z. Osignite przychody pochodziy z nastpujcych rde :

1.

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw:

- czynsze z najmu lokali;  66.679,95

- dzierawa miejsc na amfiteatrze miejskim; 3.850,00

Osignicie dochodw z ww. rda w wysokoci niszej ni planowano spowodowane zostao nieuregulowaniem nalenoci z tytuu najmu lokalu do dnia zamknicia ksig rachunkowych.

 

70.529,95 z

 

2.

Wpywy z usug :

- wpywy ze sprzeday biletw wstpu (kino)    137.048,78  

- wpywy ze sprzeday biletw wstpu (koncerty, teatr) 97.423,00    

- wsporganizacja imprez 159.831,74

-opaty za sekcje (pianino, taniec, fitness, plastyczne) 37.422,00

- wpywy z innych usug usugi ksero,  rozmowy telefoniczne; 13.768,81                                                                  

445.494,33 z

3.

Pozostae odsetki

72,11

 

4.

 

 

Dotacja podmiotowa z budetu samorzdu na biec dziaalno

 

605.000,00 z

5.

Darowizny;

-Browar Braniewski, Koncern Energetyczny, i inni

 

18.490,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczeglnienie rodzajw wydatkw

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze obejmuj :

wiadczenia rzeczowe, wynikajce z przepisw dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, w tym :

-                wypat ekwiwalentu za pranie odziey roboczej,

-                profilaktyczne napoje,

Wynagrodzenia osobowe pracownikw obejmuj :

Wynagrodzenia pracownikw zatrudnionych na podstawie umowy o prac. rednioroczne zatrudnienie w 2007 roku w etatach wynioso 16.77 etatw. W 2007 roku wypacono nagrody jubileuszowe w wysokoci 3853,00 z

 

Skadki ZUS, FP

            Wydatki obejmuj skadki ZUS opacone przez patnika z tytuu wynagrodze oraz skadki opacone na Fundusz Pracy w 2007 roku.

 

Wynagrodzenia bezosobowe :

Wynagrodzenia wypacane na podstawie umw cywilnoprawnych dotycz ; przegldu i konserwacji sprztu komputerowego- prowadzenia strony internetowej,  czynnoci wykonanych przez instruktorw kulturalno- owiatowych, artystw, wykonawcw, zespoy.

Zakupy  materiaw i wyposaenia dotycz :

-                materiaw na wystawy i konkursy potrzebnych do organizacji i aranacji wystaw  tj. szyby do gablot, farby, inne materiay plastyczne, tkaniny, itp.

-                zakupu nagrd rzeczowych na konkursy, wystawy.

-                materiaw do drobnych remontw pomieszcze BCK,

-                materiaw biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, drukw finansowych niezbdnych w biecej dziaalnoci instytucji,

-                prenumeraty prasy, zakupu rodkw czystoci,

-                zakupu drobnego wyposaenia nie zaliczanego do rodkw trwaych.

Zakup energii :

Wydatki obejmuj opaty za energi elektryczn, ciepln, wod i gaz. Wysoko wydatkw zwizana jest z du powierzchni budynkw koniecznych do ogrzania.

Zakup usug zdrowotnych dotyczy:

Wydatkw z zakresu medycyny pracy obejmujce badania wstpne, okresowe i profilaktyczne pracownikw.

Zakup usug pozostaych  dotyczy :

-                                  usug drukarskich  katalogw, zaprosze, plakatw zwizanych z biec dziaalnoci ,

-                                  opat za usugi pocztowe, bankowych, ZAIKS, STOART

-                                  usug komunalnych, pralniczych,

-                                  monitorowania obiektw wynikajce z koniecznoci ochrony przeciwwamaniowej i przeciwpoarowej, zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawnymi,

-                                  usug fotograficznych zwizanych z zadaniami dokumentowania biecych dziaa BCK, dokumentowaniem dziaalnoci kulturalnej oraz rejestrowaniem wanych wydarze zwizanych z regionem.

-                      usug zwizanych z organizacj imprez kulturalnych .

Usugi internetowe

            Opaty za usugi internetowe. Na dzie sporzdzania sprawozdania umowa usug internetowych z Telefoni Dialog zostaa rozwizana.

Usugi telefonii komrkowej

            Opaty za telefony komrkowe (limitowane).

Usugi telefonii stacjonarnej.

            Opaty za telefony stacjonarne.

Usugi tumaczenia.

            W zwizku z realizacj wystawy midzynarodowej korzystano z usug tumacza.

Podre subowe krajowe

Wydatki na podre krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami  rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci z tytuu podry subowej na obszarze kraju. Kwota dotyczy wydatkw na podre pracownikw.

Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Kwota obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych.

Podatek od nieruchomoci.

            W zwizku z wynajmem lokali w budynku BCK naliczany i opacany jest podatek od nieruchomoci.

Odsetki pozostae.

            Odsetki wynikaj z  nieterminowej spaty zobowiza wobec Energia-Obrt SA w Braniewie

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i kserokopiarek

W zwizku z rodzajem dziaalnoci jak prowadzi BCK , dla zminimalizowania kosztw we wasnym zakresie wykonywane s kserokopie repertuarw.

Zakup akcesoriw komputerowych

Wydatki dotycz zakupu  dyskw komputerowych, kabli komputerowych, klawiatur, zasilaczy.

 

 

 

 

W roku 2007 Braniewskie Centrum Kultury ponioso wydatki   w wysokoci  1.153.791,97 z.

 

Nalenoci i zobowizania

Na dzie 31 grudnia 2007 roku nalenoci   wynosiy  6.240,58 z , w tym nalenoci wymagalne 0 z .

Wyszczeglnienie;

- z tytuu podatku VAT naliczonego (wystpiono o zwrot) 2.683 z

- z tytuu najmu lokalu 3557,58 z

Powysze nalenoci na dzie sporzdzania sprawozdania zostay w caoci uiszczone.

Zobowizania na koniec 2007 roku wyniosy  41.202,47 z,  w tym zobowizania  wymagalne 0 z.

Wyszczeglnienie;

Zobowizania z tytuu dostaw towarw i usug;

- Telefonia Dialog SA- 669,90

-Rozpowszechnianie Filmw- 43,80

-„Cleaner” Zakad Sprztania ZPCHR -32,09

-Polkomtel SA -964,84

-Dystrybucja i rozpowszechnianie Filmw -284,74

-MPEC Sp. z o.o.- 6.063,26

-Wodocigi Miejskie Sp. z o.o. 513,09

-United International Picture Sp. z o.o.- 488,00

-Handel Art. Spoywczo –Przemysowymi -32,92

-Andrzej Grudziski – 1.400,00

-PHTSPIO Supon- 244,00

-Energa-Obrt SA- 8.254,51

Zobowizania wobec Budetu Pastwa

-Podatek dochodowy od osb fizycznych -5.513,00

-ZUS -17.398,32

 

Na dzie sporzdzania sprawozdania wszystkie zobowizania zosta y uiszczone.  

 

Stan rodkw pieninych na 31.12.2007

 

- Gotwka 265,00 z

- Rachunek biecy- 2016,28 z

 

 

 

 

 

 

Opis dziaalnoci prowadzonej przez BCK w 2007 w zakresie dziaalnoci kulturalnej

 

 

 

Do gwnych zada Braniewskiego Centrum Kultury naley edukacja dzieci i modziey, upowszechnianie kultury i sztuki wrd mieszkacw Braniewa i jego okolic oraz piecza nad amatorskim ruchem artystycznym. Edukacja artystyczna promowana przez BCK prowadzona jest w kategoriach artystycznych: muzyka, plastyka, teatr, nauka gry na pianinie. Prowadzenie sekcji hobbystycznych. BCK organizuje konkursy literackie, teatralne, plastyczne i muzyczne. W Centrum odbywaj si rwnie koncerty, recitale, wystpy kabaretowe oraz uroczystoci patriotyczno-okolicznociowe. Organizuje i wsporganizuje imprezy o charakterze lokalnym, regionalnym i oglnopolskim.

Imprezy organizowane oraz wsporganizowane przez BCK.

 

Stycze 2007r

 

Ø        Sylwester 2006/2007 – Powitanie Nowego Roku

Ø        XV Fina Wielkiej Orkiestry pomocy -14.01.2007r.

Ø        Koncert ”Chlip-Hop, rozmowa z piosenk” Magda Umer ,Andrzej Poniedzielski -  16.01.2007 r. 

Ø        Koncert  kold -17.01.2007r.

 

       Luty 2007r.

 

Ø        Walentynki w BCK – koncert, projekcja filmu dla zakochanych.

o        Kabaret Moralnego Niepokoju -18.02.2007r

Ø        Ferie zimowe- w programie : wycieczki, zajcia teatralne, taneczne , plastyczne,

o        projekcje bajek , organizowane wsplnie z MOS,” Zatoka”

o        Choinki dla zakadw pracy_ konkursy , zabawy ,spotkania z Mikoajem

o        Pokaz taca towarzyskiego -25.02.2007r.

o        Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku – wsporganizacja zabawy dla dzieci.

                     

 

       Marzec 2007r.

 

Ø        -  Koncert : „ Korowd” – Joachim Perlik z zespoem -8.03.2007r.

 

Ø        -  XV Konkurs Recytatorski ,konkurs poezji dziecicej i gimnazjalnej

Ø        Dzie Matki- program artystyczny

Ø        -  Midzynarodowy Dzie Teatru – wystp Teatru Muzycznego

z Kaliningradu „ Wesele Figara” – 27.03.2007r.

Ø        -V edycja Konkursu Plastycznego „ Rodzinna twrczo wielkanocna”

kiermasz –wsporganizacja SKOK Piast

 

        Kwiecie 2007r.

 

Ø        Barszcz Wielkanocny – spotkanie mieszkacw , degustacja potraw wielkanocnych.

Ø        Wystp Modzieowej Orkiestry Kameralnej oraz chru Bel Canto z Elblga -

1.04.2007r.

Ø        Wystawa malarstwa Andrzeja Turicyna z Rosji – 1.04.2007r.

Ø        .Katarzyna Groniec –koncert -20.04.2007r.

 

     

          Maj 2007r.

 

Ø        Uroczyste obchody rocznicy przystpienia do Unii Europejskiej – amfiteatr miejski

Ø        Koncert „ Golden life” ,” Kamraci”, „ Biesiada Europejska”-1.05.2007r.

Ø        Koncert Billy Harp Hamilton  - tarasy  BCK -2.05.2007r.

Ø        . Kabaret Marcina Daca –sala BCK – 16.05.2007r.

Ø        Konferencja Krace Europy – Frombork 18-20. 05.2007r -wsporganizacja .

Ø        Spektakl Napis” Teatr im. Stefana Jaracza

       

      Czerwiec 2007r.

 

Ø        Dzie Dziecka –„ Rico i Rupert” impreza plenerowa , zabawy dla dzieci 

Ø        . „ II Midzynarodowe Warmiskie spotkania Twrcze”

o        Plener malarsko-rzebiarski 14-24.06 .2007r.   Wystawa poplenerowa ,                                      V Dni Braniewa- amfiteatr miejski :Teatr S. Jaracza „ Ich czworo ,Tragedia ludzi gupich w trzech aktach.

 

Ø        „ Blue Cafe”  , Magorzata Ostrowska, „  Orkiestra Dni Naszych „      

Ø        Kabranieton – Kabaret Cega, Paranienormalni, Kabaret Neo-Nwka – 25.06.2007r

Ø        .” 40 Midzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej”

Ø        Frombork 24 czerwiec -26 sierpie 2007r. – wsporganizacja

Ø        Warmiski Rodzinny Rajd Rowerowy -21-23 .06.2007r.

Ø        VII mistrzostwa Braniewa w pywaniu na sprzcie nietypowym -wsporganizacja

 

    Lipiec 2007r.

 

Ø         „ Biennale wyrobw jubilerskich artystycznych z bursztynu”

Ø        Frombork -1.07.2007r.

Ø        32.” Wakacje bez Nudy” –lipiec, sierpie  ,warsztaty manualne, zajcia teatralne , projekcje  

bajek, tenis stoowy

Ø         Koncert Terry Mana – park fosa , wsporganizacja

Ø         Dni Nowej Paski  - wsporganizacja

Ø        Terry Mann , Kabaret DKD, ( wieczr jazzowy)

 

    Sierpie 2007r.

 

Ø         II regaty eglarskie o Bursztyn Mikoaja Kopernika „

Ø        Frombork 3-5 lipiec 2007r.

Ø        Seniorada 2008 – amfiteatr miejski

Ø         Koncert Mariusza Kiljana „ 20 najmieszniejszych piosenek na wiecie „

Ø        sala BCK , 27.08.2007r.

     Andrzej Poniedzielski , Artur Andrus

 

    Wrzesie 2007r.

 

Ø         Poegnanie lata – amfiteatr miejski, koncert zespou : „ Horpyna „, „Enej

Ø        pokaz iluzjonistw, , Kabaret  :JURKI

Ø         Doynki w Poskini – wsporganizacja

Ø         Wystp zespou Bajer Full- amfiteatr miejski

Ø         Jubileusz L.O. –sala BCK

 

     Padziernik 2007r.

 

Ø        Koncert Michaa Bajora – sala BCK – 13.10.2007r.

Ø        VII Dni Papieskie' koncert Magdy Anio, „Violart” Leszek Bolibok

Ø         Jubileusz ‘Zatoki”-6.10.2007r.

Ø         Jubileusz Zwizku Pszczelarzy – 14.10.2007r.

Ø         wiatowy Dzie Biaej Laski – Zwizek Niewidomych -15.10.2007r.

Ø         Rajd Kormoran- wsporganizacja

Ø         Jubileusz Klubu Turystycznego „ FIGA” sala BCK -26.10.2007r.

 

 Listopad 2007r.

Ø        Zaduszki Jazzowe .Adam Pieroczyk Trio- sala BCK , 2.11.2007r.

Ø        Inauguracja Roku Kulturalnego 2007/2008 pt; Gdzie jest czowiek tam jest i sztuka”

 

Grudzie 2007r.

 

Ø        Wernisa Andrzeja Zieliskiego „Pita pora roku”- 07.12.2007

Ø        Mikoajkowy turniej taca towarzyskiego w SP6- 09.12.2007

Ø        Spektakl sekcji teatralnej BCK „Na penym morzu” wg Stanisawa Mroka-13.12.2007r.

Ø        Gala sportowa- lekkoatletyka klub „Zatoka”-15.12.2007r.

Ø        Kiermasz potraw wigilijnych-15.12.2007r.

Ø        Koldy czterech kultur- 15.12.2007r.

Ø        Wigilia miejska, koncert kold-21.12.2007r.

Ø        31.12.2007/01.01.2008r. Przywitanie Nowego Roku-amfiteatr miejski

 

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2007 ROKU”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.04.2008, 13:44 CESTwprowadzenie informacji - SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2007 ROKU

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.