Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Urząd Miasta > Ogłoszenia > Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507962
  Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie

Zaproszenie do skadania ofert
na stanowisko
Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury
w Braniewie
 1. Wymagania niezbdne:

  1. wyksztacenie wysze,

  2. dowiadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,

  3. umiejtnoci organizacyjne, menederskie i interpersonalne.

 2. Wymagane dokumenty:

  1. koncepcja funkcjonowania Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie,

  2. yciorys /CV/

  3. list motywacyjny,

  4. kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie,

  5. kserokopie wiadectw pracy,

  6. kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

  7. owiadczenie kandydata o korzystaniu w peni praw publicznych, o zdolnoci do czynnoci prawnych,

  8. owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 2002r. Nr101, poz.926 z pn. zm./

  9. owiadczenie kandydata, e nie by karany za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe oraz nie toczy si przeciwko niemu postpowanie karne,

  10. owiadczenie kandydata, e nie by karany zakazem penienia funkcji kierowniczych zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych /Dz.U. Z 2005r. Nr 14 poz.114 z pn. zm./.

 3. Oferty naley skada w Sekretariacie Urzdu Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111 /pokj nr 16 – I pitro/ w terminie do 31 grudnia 2010r.

 4. Kandydaci mog zapozna si z warunkami organizacyjnymi oraz sytuacj ekonomiczno-finansow Braniewskiego Centrum Kultury w terminie okrelonym na skadanie ofert. Osob upowanion do przekazywania informacji jest Pani Magorzata Stpliska p.o. Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury.

 

 

Informacja


o wyborze Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w BraniewieNiniejszym informuj, e spord 12 zoonych ofert na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury zostaa wybrana:


Anna Zienkiewicz

wyksztacenie:

 • wysze magisterskie w Wyszej Szkole Humanistycznej w Putusku na kierunku pedagogika,

 • studia podyplomowe: Organizacja Pomocy Spoecznej

 • studia podyplomowe: Organizacja i Zarzdzanie Owiat

 • studia podyplomowe w trakcie: Zamwienia Publiczne

dowiadczenie na stanowisku kierowniczym:

 • Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku

 • Dyrektor Szkolnego Schroniska Modzieowego we Fromborku

 • Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Lelkowie - aktualnie.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
14.01.2011, 11:56 CETdodanie informacji o wyborze Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie
20.12.2010, 15:25 CETwprowadzenie informacji - Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.